Archiwum aktualności

27/03/2018 Grupa ERBUD: wzrost wyniku netto i propozycja wypłaty dywidendy za 2017 rok
  • Utrzymanie stabilnego poziomu przychodów, wyniku ze sprzedaży i portfela zleceń
  • Wynik netto (po odliczeniu zdarzeń jednorazowych) 10% wyższy niż przed rokiem  
  • Wzmocnienie obecności na rynkach zagranicznych i kontynuacja polityki dywersyfikacji – zakup niemieckiej spółki IVT
  • Poprawa przychodów segmentu energetyczno-serwisowego i budowanie dobrego portfela zleceń
  • Wzrost przychodów z tytułu budownictwa inżynieryjno-drogowego o prawie 40% r/r
  • Propozycja wypłaty dywidendy na poziomie 1,10 zł na akcję 
 
Grupa ERBUD miała w 2017 roku 132 mln zł skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży, czyli 2% więcej niż w roku poprzednim. Jednocześnie wynik netto Grupy wyniósł 24 mln zł, a więc po odliczeniu zdarzeń jednorazowych był wyższy o 10% niż w 2016 roku. Grupa dysponuje bogatym portfelem zleceń o wartości ponad 2 mld zł, co pozwala oczekiwać zrównoważonego wzrostu wyników w kolejnych okresach. 
Przychody ze sprzedaży Grupy ERBUD na koniec 2017 r. wyniosły 1,805 mld zł i były o 1% wyższe niż rok wcześniej. Mimo problemów deklarowanych przez polską branżę budowlaną Grupa ERBUD zwiększyła przychody z budownictwa kubaturowego w kraju. Na koniec 2017 r. wyniosły one 1,197 mld zł i były o 14% wyższe niż w roku poprzednim.
więcej >
27/03/2018 Grupa ERBUD - ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2017
27/03/2018 Raport bieżący nr 13/2018 (godz. 00:20)

Zarząd ERBUD S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2018 roku, podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji odnośnie podziału zysku za rok 2017.

więcej >