Bieżące aktualności

17/12/2018 Raport bieżący nr 82/2018 (godz. 14:32)
Temat:
Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 25,97 mln zł netto na wykonanie Remontu nawierzchni dróg krajowych w latach 2018-2021 administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon Nakło, Rejon Świecie, Rejon Toruń. 
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  
 
Treść raportu:  
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje iż w dniu 17 grudnia 2018 r. spółka PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) działając w konsorcjum firm (dalej Wykonawca) PBDI S.A. (Lider Konsorcjum), Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul.
Laskowickiej 3 (Partner Konsorcjum) zawarła znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:
1. Data zawarcia kontraktu: 17 grudnia 2018 r.;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 25 973 675,00 PLN. Wartość zakresu realizowanego przez PBDI S.A. wynosi 50% wartości kontraktu;
4. Przedmiot kontraktu: Remont nawierzchni dróg krajowych w latach 2018-2021 administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon Nakło, Rejon Świecie, Rejon Toruń.;
5. Terminy realizacji Umowy: do 30 listopada 2021r. lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie;
6. Warunki płatności: fakturowanie nie częściej niż jeden raz w miesiącu, zgodne z zaawansowaniem prac. Faktury płatne w terminie 30 dni;
7. Gwarancja dobrego wykonania: 5 % wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem ważności wynoszącym 30 dni liczonych od daty odbioru ostatecznego ostatniego jednostkowego zlecenia. Partnerzy Konsorcjum składają zabezpieczenie proporcjonalnie do wartości realizowanych zakresów prac.
8. Gwarancja naprawy wad i usterek: 1,5% wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem obowiązywania wynoszącym 15 dni liczonych od daty upływu okresu rękojmi ostatniego jednostkowego zlecenia. Partnerzy Konsorcjum składają zabezpieczenie proporcjonalnie do wartości realizowanych zakresów prac.
9. Kary:
- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wartości wynagrodzenia brutto;
- za zwłokę w wykonaniu jednostkowego zlecenia w wysokości 0,4% wartości netto jednostkowego zlecenia za każdy dzień zwłoki w realizacji jednostkowego zlecenia,
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym jednostkowego zlecenia lub przeglądu w okresie gwarancji z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
 
Zobacz pozostałe wpisy