Bieżące aktualności

20/12/2018 Raport bieżący nr 84/2018 (godz. 16:31)
Temat:
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 40 mln zł na budowę budynku usługowo-hotelowego zamieszkania zbiorowego w Krakowie. 
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
 
Treść raportu: 
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje iż w dniu 20 grudnia 2018 r. Emitent podpisał znaczącą Umowę na roboty na niżej wyspecyfikowanych warunkach:
 
1. Data zawarcia kontraktu: Umowa o generalne wykonawstwo robót budowlanych z dnia 20.12.2018r.
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH nr 1, 00-124 WARSZAWA, NIP: 5252726727
3. Wartość kontraktu netto: 40 048 000,00 zł
4. Przedmiot kontraktu: Budowa budynku usługowo – hotelowego zamieszkania zbiorowego z biurami oraz garażem podziemnym oraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod.-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., teletechnicznej, przyłączy: wodnego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, cieplnego, wewnętrznych instalacji poza budynkiem: wodnej i energetycznej oraz zagospodarowaniem terenu (droga wewnętrzna, miejsca parkingowe, chodnik)
5. Miejsce wykonywania kontraktu: Kraków, ul. Jana Pawła II 74
6. Terminy realizacji: od 21.12.2018 do 31.08.2020
7. Warunki płatności: fakturowanie miesięczne płatne w terminie 30 dni 
8. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 5% wynagrodzenia netto tj. 2 002 400,00zł zł. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem ważności do 30.09.2020r. lub w formie potrąceń z faktur VAT 
9. Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania): 5% wynagrodzenia netto tj. 2 002 400,00zł zł. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem ważności od 01.09.2020r. do 30.09.2025r.lub w formie potrąceń z faktur VAT 
10. Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania): brak
11. Kary za zwłokę w zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, w przypadku odstąpienia od umowy 10% wynagrodzenia netto dla obu stron, limit kar umownych do 10% wartości wynagrodzenia netto dla obu stron
 
Zobacz pozostałe wpisy