Bieżące aktualności

11/01/2019 Raport bieżący nr 2/2019 (godz. 16:55)

Temat:
Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 41,35 mln zł netto na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, dostawę, budowę, wykonanie prób oraz uruchomienie farmy wiatrowej w miejscowości Barwice.  
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  

Treść raportu:          
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2019r. zawarł znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach.
Emitent występuje w umowie jako Partner Konsorcjum utworzonego wraz z PBDI S.A. siedzibą w Toruniu (Lider Konsorcjum) – spółką zależną w 90% od Emitenta, oraz Electrum sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku (Partner Konsorcjum).
1. Data zawarcia kontraktu: 10 stycznia 2019r.;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Windfarm Polska II spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 41 350 000,00 PLN. Wartość zakresu realizowanego przez Electrum Sp. z o.o. wynosi 11 850 400,00 zł netto;
4. Przedmiot kontraktu: zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, dostawa, budowa, wykonanie prób oraz uruchomienie infrastruktury budowlanej i elektrycznej dla projektu budowy farmy wiatrowej w miejscowości Barwice w Polsce składającej się z 14 turbin wiatrowych, 1 stacji elektroenergetycznej oraz przyłącza do sieci przesyłowej 110 kV;
5. Termin realizacji Umowy: do 29 lutego 2020 roku;
6. Warunki płatności: fakturowanie nie częściej niż jeden raz w miesiącu, zgodnie z zaawansowaniem prac. Faktury płatne w terminie 21 dni;
7. Gwarancja dobrego wykonania: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem ważności wynoszącym 60 dni liczonych od daty ostatecznego ukończenia prac. Electrum Sp. z o.o. złoży zabezpieczenie o wartości proporcjonalnej do wartości realizowanego przez siebie zakresu prac;
8. Gwarancja naprawy wad i usterek: 5% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem obowiązywania wynoszącym 30 dni liczonych od daty upływu okresu gwarancji podstawowej. Electrum Sp. z o.o. złoży zabezpieczenie o wartości proporcjonalnej do wartości realizowanego przez siebie zakresu prac;
9. Termin obowiązywania gwarancji: 5 lat od terminu zasadniczego ukończenia prac.
10. Kary:
- za przekroczenie terminu zasadniczego ukończenia prac - w wysokości 0,05% wartości netto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia przez pierwsze 14 dni, a następnie w wysokości 0,1% wartości netto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
- z tytułu przekroczenia terminu ukończenia terminów pośrednich– w wysokości 0,1% wartości netto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia (przy czym w przypadku terminów dotyczących robót elektroenergetycznych, przez pierwsze 14 dni opóźnienia kara umowna wynosić będzie 0,05% wartości netto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia).

Zobacz pozostałe wpisy