Dane finansowe

Roczne Q1 Q2 Q3 Q4
Eksportuj wybrane dane do pliku
w tys. PLN
2017
2018
2019
2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 215 475
1 520 592
1 463 696
1 131 739
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
17 297
-25 552
19 744
12 328
Zysk (strata) brutto
15 763
-16 655
22 984
28 174
Zysk (strata) netto
12 539
-12 255
18 690
27 308
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-35 172
70 914
-122 640
91 998
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 607
-16 515
4 379
11 837
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-17 758
-20 666
27 839
-36 661
Przepływy pieniężne netto, razem
-58 537
33 733
-90 422
67 174
Aktywa razem
689 733
775 876
712 507
670 951
Zobowiązania długoterminowe
54 820
65 321
70 894
7 376
Zobowiązania krótkoterminowe
330 542
518 249
430 559
441 688
Kapitał własny
228 809
192 306
211 054
221 887
Kapitał zakładowy
1 281
1 281
1 281
1 240
Liczba akcji (w szt.)
12 811 859
12 811 859
12 811 859
12 399 359
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
17
15
16
17
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł)
0
0
1
2