Dane finansowe

Roczne Q1 Q2 Q3
Eksportuj wybrane dane do pliku
w tys. PLN
Q3 2017
Q3 2018
Q3 2019
Q3 2020
Q3 2021
Q3 2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 282 198
1 624 564
1 187 638
1 606 883
2 171 670
2 795 521
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
25 037
-27 144
17 340
46 551
55
20 505
Zysk (strata) brutto
19 411
-29 071
21 239
43 333
49 881
11 764
PODATEK DOCHODOWY
0
0
0
0
54 383
9 883
ZYSK (STRATA) BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
0
0
0
43 333
49 881
11 764
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
14 903
-24 781
0
34 820
-4 502
1 881
Zysk (strata) netto
14 903
0
17 984
34 820
-4 502
1 881
ZYSK (STRATA) NETTO ZA ROK OBROTOWY
0
0
0
0
0
0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-152 232
-70 049
-116 251
67 523
-261 879
-241 266
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-12 490
-24 034
8 793
-18 885
-106 335
-62 704
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
46 547
-6 228
17 511
-26 665
429 479
121 397
Przepływy pieniężne netto, razem
-118 175
-100 311
-89 947
21 973
61 265
-182 573
Aktywa razem
997 279
1 052 264
711 994
1 278 324
1 872 848
2 114 242
Zobowiązania długoterminowe
80 693
108 762
210 290
82 718
202 145
223 690
Zobowiązania krótkoterminowe
639 458
707 952
74 679
901 734
970 791
1 231 574
Kapitał własny
277 128
235 550
427 025
293 872
699 912
658 978
Kapitał zakładowy
1 281
1 281
1 281
1 281
1 240
1 210
Liczba akcji (w szt.)
12 811 859
12 811 859
12 811 859
12 811 859
12 399 359
12 096 502
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
21
18
16
22
0
0
ŚREDNIOWAŻONA LICZBA AKCJI
0
0
0
0
0
0
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)
1
-1
1
2
0
0