Dane finansowe

Roczne Q1 Q2 Q3 Q4
Eksportuj wybrane dane do pliku
w tys. PLN
Q3 2017
Q3 2018
Q3 2019
Q3 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 282 198
1 624 564
1 187 638
1 606 883
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
25 037
-27 144
17 340
46 551
Zysk (strata) brutto
19 411
-29 071
21 239
43 333
PODATEK DOCHODOWY
0
0
0
0
ZYSK (STRATA) BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
0
0
0
43 333
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
14 903
-24 781
0
34 820
Zysk (strata) netto
14 903
0
17 984
34 820
ZYSK (STRATA) NETTO ZA ROK OBROTOWY
0
0
0
0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-152 232
-70 049
-116 251
67 523
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-12 490
-24 034
8 793
-18 885
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
46 547
-6 228
17 511
-26 665
Przepływy pieniężne netto, razem
-118 175
-100 311
-89 947
21 973
Aktywa razem
997 279
1 052 264
711 994
1 278 324
Zobowiązania długoterminowe
80 693
108 762
210 290
82 718
Zobowiązania krótkoterminowe
639 458
707 952
74 679
901 734
Kapitał własny
277 128
235 550
427 025
293 872
Kapitał zakładowy
1 281
1 281
1 281
1 281
Liczba akcji (w szt.)
12 811 859
12 811 859
12 811 859
12 811 859
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
21
18
16
22
ŚREDNIOWAŻONA LICZBA AKCJI
0
0
0
0
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)
1
-1
1
2