Warszawa, 05.04.2022
OCENA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
Z DZIAŁALNOŚCI DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ ERBUD SA
Rada Nadzorcza ERBUD S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim stwierdza, że sprawozdanie z działalności ERBUD S.A. oraz grupy kapitałowej
ERBUD S.A. oraz roczne sprawozdanie finansowe ERBUD S.A. i skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej ERBUD S.A. zgodne z księgami, dokumentami i stanem
faktycznym.
Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:
ERBUD S.A. prowadzi księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie
odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności
oraz sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny ERBUD S.A.
i grupy kapitałowej.
Roland Bosch
Przewodniczący Rady Nadzorczej