Warszawa, 01.04.2022
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ERBUD SA
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza ERBUD SA
oświadcza, że przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu ERBUD S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności
oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza oświadcza również, że Komitet Audytu ERBUD S.A. wykonał swoje zadania
przewidziane w obowiązujących przepisach.
Roland Bosch
Przewodniczący Rady Nadzorczej