Warszawa, 01.04.2022
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ERBUD SA
Rada Nadzorcza ERBUD SA, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Rada Nadzorcza ERBUD SA oświadcza ponadto, że:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) ERBUD SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
w zakresie świadczenia na rzecz ERBUD SA przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług
warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Roland Bosch
Przewodniczący Rady Nadzorczej