Aktualności

Grupa ERBUD po trzech kwartałach 2018 roku: odrabianie strat i zmniejszenie zadłużenia

  • Zmniejszenie straty EBIT o 13,3 mln zł oraz straty netto o 5,1 mln zł w stosunku do stanu na koniec czerwca 2018 r.
  • Zmniejszenie zadłużenia netto o 45,2 mln zł (47%), stabilna pozycja płynnościowa, bezpieczny poziom gotówki.
  • Wzrost przychodów z działalności zagranicznej Grupy o 52% r/r dzięki akwizycji niemieckiej spółki IVT.
  • Wzrost przychodów w segmencie budownictwa inżynieryjno-drogowego o 150% r/r.

 

Grupa ERBUD po trzech kwartałach 2018 r. zmniejszyła stratę EBIT o 13,3 mln zł i stratę netto o 5,1 mln zł w porównaniu do końca czerwca. Grupa zredukowała także zadłużenie netto o 45,2 mln zł, a więc o 47% w stosunku do stanu na koniec pierwszego półrocza. Portfel zleceń Grupy na koniec września wyniósł 2,5 mld zł.

 

Łączne przychody Grupy ERBUD wyniosły na koniec września 1 625 mln zł i wzrosły o 27% r/r. Grupa zanotowała jednocześnie 27,1 mln zł straty EBIT i 24,7 mln zł straty netto wobec odpowiednio 25 mln zł zysku EBIT i 14,9 mln zł zysku netto w tym samym okresie poprzedniego roku. Należy jednak zaznaczyć, że strata EBIT po trzech kwartałach była niższa o 13,3 mln zł, a strata netto niższa o 5,1 mln zł w porównaniu do stanu na koniec czerwca.

 

W samym III kwartale przychody ze sprzedaży w Grupie ERBUD wyniosły 665 mln zł i były o 31% wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 33% r/r, do 42 mln zł, natomiast EBIT o 30% r/r, do 13 mln zł. Grupa osiągnęła w III kwartale 5,1 mln zł zysku netto. 

 

– Grupa ERBUD rozpoczęła odrabianie straty zaksięgowanej w pierwszym półroczu, na którą wpływ miały przede wszystkim niekorzystne zmiany na rynku budowlanym. Realizujemy złożoną wówczas deklarację, zgodnie z którą mieliśmy w kolejnych okresach poprawiać wyniki – mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A.

 

Po trzech kwartałach 2018 r. przychody Grupy ERBUD z tytułu budownictwa kubaturowego w kraju wyniosły 1 064 mln zł i wzrosły o 19% r/r. Łączne przychody segmentu energetyczno-serwisowego wyniosły 231 mln zł i wzrosły o 38%. Największy wzrost odnotował jednak segment inżynieryjno-drogowy, który zwiększył przychody o niemal 150%, do 181 mln zł. 

 

Z kolei łączne przychody Grupy ERBUD z działalności zagranicznej – zarówno w segmencie kubaturowym, jak i energetyczno-serwisowym – wyniosły 220 mln zł i wzrosły o 52% r/r.

 

– Istotnym elementem modelu biznesowego ERBUD-u, zapewniającym Grupie długofalową stabilność, jest dywersyfikacja geograficzna i segmentowa. Jest ona szczególnie ważna w tych okresach, kiedy zła sytuacja w jednej gałęzi budownictwa może być zniwelowana dobrymi wynikami uzyskanymi w innym segmencie. Na koniec września bardzo dobre wyniki odnotowała nasza niemiecka spółka serwisowa IVT, która osiągnęła wynik netto na poziomie 4,6 mln zł, a także spółka inżynieryjno-drogowa PBDI, której wynik netto wyniósł 5 mln zł. Pozyskany portfel zleceń pozwoli Grupie utrzymać dodatni wynik w kolejnych okresach – mówi Dariusz Grzeszczak. 

 

Na koniec trzeciego kwartału 2018 r. Grupa ERBUD miała portfel zleceń w wysokości 2 458 mln zł, a więc o 16% większy niż rok wcześniej. Portfel zamówień przypadający na 2018 rok wyniósł 625 mln zł, na 2019 rok: 1 573 mln zł, a na dalsze lata (2020-2021): 260 mln zł. Udział zamówień publicznych w portfelu zgromadzonym na koniec września 2018 r. wyniósł 21%.

 

Wśród umów zawartych w trzecim kwartale 2018 r. warto wymienić kontrakt podpisany przez ERBUD S.A. na budowę Centrum Dystrybucyjnego sieci handlowej Lidl w Stargardzie o wartości 195,5 mln zł. Z kolei już w IV kwartale spółka PBDI podpisała (jako konsorcjant) umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku o wartości 715,2 mln zł, przy czym kwota przypadająca na PBDI to 357,6 mln zł.

 

Pomimo zanotowanej straty w ujęciu narastającym, Grupa ERBUD niezmiennie zachowuje stabilną sytuację finansową. Potwierdza to zmniejszenie zadłużenia netto o 45,1 mln zł w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2018 r., co oznacza redukcję długu o prawie 50%. Na koniec września Grupa miała do dyspozycji 90 mln zł środków pieniężnych.

 

Zatrudnienie w Grupie na koniec trzeciego kwartału 2018 r. wynosiło 2 605 osób i wzrosło o 269 pracowników (w tym 240 zatrudnionych w przejętej spółce IVT) w stosunku do początku roku.