Erbud

Polityka BHP

Polityka BHP w Grupie ERBUD

Jeden z nadrzędnych celów  działań Grupy ERBUD:

Zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy dla osób realizujących projekty wykonywane w ramach Grupy ERBUD oraz dla otoczenia. Dążenie do „0” wypadków ciężkich i śmiertelnych.

  • PLANOWANIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

  • NIE DLA KOMPROMISÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

  • 0 WYPADKÓW JEST MOŻLIWE

  • STAŁE OBNIŻANIE WSKAŹNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI WYPADKÓW W GRUPIE ERBUD

  • CIĄGŁĄ EWOLUCJĘ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD SIŁ WŁASNYCH I PODWYKONAWCÓW

Nasze główne kierunki działania to dalsze doskonalenie rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych na projektach w celu ograniczania ryzyka, pełna unifikacja polityki i standardów w całej Grupie ERBUD, uzyskanie wysokiego poziomu kultury i świadomości wśród nadzoru i pracowników Grupy ERBUD. Ostatni cel chcemy osiągnąć poprzez rozwijanie elementów przywództwa w zakresie BHP na każdym szczeblu organizacji.

Postawy wobec bezpieczeństwa i higieny pracy kształtowane są przez szefów ( również projektów) i nie zależą od rozmiaru organizacji ( projektu). Dzięki zaangażowaniu tych osób w politykę BHP jesteśmy pewni, że cel 0 wypadków jest osiągalny.