Erbud

POLITYKA SPOŁECZNA I SPONSORINGOWA

POLITYKA SPONSORINGOWA I SPOŁECZNA GRUPY ERBUD

ZAŁOŻENIA

Grupa Erbud traktuje działalność sponsoringową i społeczną jako jedno z narzędzi do realizacji długofalowej strategii rozwoju. Działalność sponsoringowa Grupy ma na celu budowanie wizerunku Grupy Spółek osiągających dobre wyniki ekonomiczne, ale również przyjaznych
i odpowiedzialnych społecznie. Przez działalność sponsoringową rozumiemy działania na rzecz podmiotu sponsorowanego.  Działania te są dokonywane w zamian za wykonywanie czynności mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku marek Grupy, popularyzację znaków towarowych i zwiększanie prestiżu podmiotów sponsorujących.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ I SPOŁECZNEJ

  • działalność sponsoringowa i społeczna związana z obszarami biznesowymi, w których działają Spółki Grupy Erbud

Działania podejmowane w tym obszarze pozwalają promować działalność biznesową Spółek Grupy. Podejmowane są na rzecz: społeczności lokalnych, wspierania kształcenia kadr
w obszarach związanych z działalnością biznesową Spółek, wspierania działalności sportowej.

  • działalność sponsoringowa i społeczna realizowana w porozumieniu partnerami biznesowymi Spółek Grupy Erbud

Ten obszar aktywności ma na celu kreowanie pozytywnego wizerunku marek Grupy oraz budowanie ich prestiżu. Nasze działania w tym obszarze skupiają się głównie na wspieraniu aktywności sportowej i charytatywnej naszych partnerów biznesowych.

  • wspieranie działań Fundacji Erbud WSPÓLNE WYZWANIA im. Eryka Grzeszczaka

Istotą działalności Fundacji jest pomoc młodym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, którzy będąc u progu dorosłości stają przed szeregiem problemów związanych
z usamodzielnieniem się. Opieką Fundacji obejmowani są przede wszystkim wychowankowie Domów Dziecka. Pomoc jest realizowana w formie indywidualnej i polega na trosce mentora Fundacji nad wychowankiem pozostającym w pieczy zastępczej. Mentorami są pracownicy Grupy Erbud – pomoc jest realizowana głównie w formule wolontariatu pracowniczego.

CELE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

  • Budowa pozytywnego wizerunku Grupy i poszczególnych Spółek Grupy jako marek charakteryzujących się nie tylko wysokim profesjonalizmem działań biznesowych, ale także przyjaznych i wyczulonych na potrzeby społeczne i lokalne;
  • Promowanie Grupy i marek Grupy Erbud poprzez zwiększenie stopnia ich znajomości w kręgu partnerów biznesowych;
  • Dotarcie z przekazem do istotnych dla Grupy i Spółek Grupy środowisk i podkreślanie znaczenia zawsze wysokich standardów przedsięwzięć i inicjatyw pod którymi podpisuje się Grupa;
  • Budowa reputacji Grupy i Spółek Grupy oraz pozyskanie uznania i sympatii opinii publicznej,
  • Wspieranie działań promocyjno‐handlowych Grupy oraz Spółek Grupy

ZASIĘG PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

Nasze działania skupione są na obszarze działania spółek wchodzących w skład Grupy Erbud.
Wspieramy inicjatywy lokalne, jak i działania ogólnokrajowe.

ZASTRZEŻENIA

Wszystkie nasze działania sponsoringowe i społeczne realizowane są bez używania treści kontrowersyjnych oraz dyskryminujących, mogących obrażać grupy społeczne lub nadużywać zaufania odbiorców. Nasze działania nie zawierają negatywnych emocji. Zasady przyjęte na rzecz realizacji polityki sponsoringowej i społecznej stanowią uzupełnienie obowiązujących
i bezwzględnie przestrzeganych przez nas przepisów prawa, w tym Konstytucji RP i kodeksu cywilnego, ustawy o prawie prasowym, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie praw konsumentów, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawa własności przemysłowej,

Grupa Erbud nie angażuje się w wydarzenia, które mogłyby narazić na uszczerbek obiekty
o znaczeniu historycznym lub artystycznym, jak również w wydarzenia, które mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Grupa Erbud nie angażuje się w projekty związane z działaniami o charakterze politycznym, służącymi jakiejkolwiek dyskryminacji, naruszającymi prawo czy ogólnie przyjęte normy społeczne, bądź tematycznie nawiązującymi do alkoholu, uzależnień i patologii.