Raporty bieżące

Raport bieżący nr 20/2021 (godz. 13:45)

Temat:
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - podpisanie znaczącej Umowy o wartości 28,82 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Sulmierzyce oraz spełnienie się warunku zawieszającego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 26 lutego 2021r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie.

W dniu 26 lutego 2021r. spółka PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) zawarła znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach.

1. Data zawarcia kontraktu: 26 lutego 2021 roku;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): OX2 Construction AB Box 2299, 103 17 Stockholm, Szwecja;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 28.821.507,00 PLN netto;
4. Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Sulmierzyce;
5. Ostateczny termin realizacji Umowy: 12 września 2022 roku;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury;
7. Gwarancja dobrego wykonania: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności do dnia podpisania Końcowego Protokołu Przejęcia Robót;
8. Gwarancja usunięcia wad i usterek: 5 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 5 lat i 15 dni od dnia podpisania Końcowego Protokołu Przejęcia Robót
9. Kary:
- za opóźnienie w realizacji poszczególnych kamieni milowych: 0,5% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;
- za opóźnienie w terminie podpisania Końcowego Protokołu Przejęcia Robót: 0,5% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;
- za opóźnienie w usunięciu wad: 0,5% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;
Maksymalna kwota kar umownych za zwłokę nie przekroczy 30% całkowitej ceny kontraktu.
10. Uwagi:
Przystąpienie przez Strony do realizacji przedmiotu Kontraktu było uzależnione od pisemnego polecenia rozpoczęcia prac przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 22 marca 2021 r. spółka ONDE S.A. (wcześniej PBDI S.A.) z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) potwierdziła otrzymanie pisemnego polecenia rozpoczęcia prac.
W związku z powyższym został spełniony warunek wejścia w życie Umowy.

Raport w formacie PDF