Raporty bieżące

Raport bieżący nr 24/2021 (godz. 17:01)

Temat:
Realizacja strategii Grupy Erbud – zakup nieruchomości inwestycyjnych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
(„Spółka”) informuje, że w dniu 31 marca 2021 roku Spółka zawarła z GRAFITH-NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. („Sprzedający”) warunkową umowę sprzedaży nieruchomości („Umowa”). Zawarcie Umowy jest to kolejnym etapem realizacji strategii dotyczącej utworzenia nowego segmentu działalności związanego z produkcją, sprzedażą i montażem obiektów modułowych.
Spółka jako kupujący zobowiązała się do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Ostaszewie na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: (i) terenu przemysłowego o powierzchni 5,2018 ha zabudowanego halą produkcyjno-magazynową oraz (ii) gruntu ornego o powierzchni 9,9643 ha (łącznie jako „Nieruchomość”). Cena za Nieruchomość wynosi 39 mln zł netto (plus VAT).
Termin na wydanie Nieruchomości strony ustaliły do dnia 31 maja 2021 r. Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przenoszącej własność Nieruchomości po dniu spełnienia się warunku jakim jest nieskorzystanie przez spółkę Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z ustawowego prawa pierwokupu albo złożenie oświadczenia, że nie wykona ona prawa pierwokupu Nieruchomości, jednak nie wcześniej niż po złożeniu wniosku o wykreślenie hipoteki umownej łącznej obciążającej Nieruchomość i nie później niż w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Raport w formacie PDF