Raporty bieżące

Raport bieżący nr 32/2021 (godz. 13:01)

Temat:
Informacja o wypełnieniu się warunków zawieszających określonych w warunkowej Umowie zakupu Nieruchomości położonych w Ostaszewie na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 24/2021 z dnia 31 marca 2021 oraz RB 30/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. Zarząd ERBDU S.A. (Emitent) informuje, że wszystkie warunki określone w warunkowej Umowie zakupu Nieruchomości położonych w Ostaszewie na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:
(i) terenu przemysłowego o powierzchni 5,2018 ha zabudowanego halą produkcyjno-magazynową oraz 
(ii) gruntu ornego o powierzchni 9,9643 ha (łącznie jako „Nieruchomość”) zostały przez Strony Umowy spełnione oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. złożyła oświadczenie, że nie wykona prawa pierwokupu Nieruchomości.
W związku z powyższym Emitent zapłacił całość ceny w wysokości 39 mln zł netto (plus VAT).
W konsekwencji Emitent stał się właścicielem Nieruchomości.

Raport w formacie PDF