Raporty bieżące

Raport bieżący nr 33/2021 (godz. 16:05)

Temat:
Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 30-04-2021 otrzymał podpisaną przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Zmianę nr 22 do Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4120/05/221/RB1 z dnia 07 lipca 2005 roku. Na mocy niniejszej Zmiany Emitent wraz ze Spółką zależną ONDE S.A. może korzystać z linii wielocelowej ( kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe) do łącznej wysokości 120 mln zł. W stosunku do warunków obowiązujących przed podpisaniem Zmiany został zwiększony łączny limit linii wielocelowej o 18 mln zł. Wcześniej wartość linii wynosiła 102 mln zł.
Emitent oraz spółka zależna mogą korzystać z linii w ramach wyszczególnionych podmiotowo sublimitów:
Limit dla Erbud S.A. wynosi 120 mln zł w tym możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 3 mln zł;
- podlimit dla Spółki ONDE S.A. wynosi 35 mln zł z możliwością ciągnięcia długu do 5 mln zł;

Zapadalność linii przypada na 30-04-2022 roku.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych,

Raport w formacie PDF