Raporty bieżące

Raport bieżący nr 48/2021 (godz. 22:24)

Temat:
Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 60 mln zł - generalne wykonanie budynku usługowego z funkcją mieszkalną i wraz z otoczeniem, infrastrukturą zewnętrzną, infrastrukturą drogową.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ERBDU S.A. (Emitent/Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 25 maja 2021 r. Spółka podpisała Umowę o roboty budowlane na niżej wyspecyfikowanych warunkach:
Zarząd ERBDU S.A. (Emitent/Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 25 maja 2021 r. Spółka podpisała Umowę o roboty budowlane na niżej wyspecyfikowanych warunkach:

1. Data zawarcia kontraktu: 25.05.2021 roku
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): R4R RE WAVE 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Litewska 1, 00-581 Warszawa
3. Wartość kontraktu: 60 038 020,15 PLN netto
4. Przedmiot kontraktu:
a) Etap 1: prace przygotowawcze
b) Etap 2: całościowe generalne wykonanie Budynku usługowego z funkcją mieszkalną i wraz z otoczeniem, infrastrukturą zewnętrzną, infrastrukturą drogową, uzbrojeniem podziemnym, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu
5. Miejsce wykonywania kontraktu: Warszawa, al. Wilanowska
6. Terminy realizacji :
a) Etap 1 - 1,5 miesiąca
b) Umowa w zakresie Etapu 2 została zawarta pod następującym warunkiem zawieszającym - "uzyskania przez Inwestora ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowę Obiektu lub innego równoważnego dokumentu do dnia 31 sierpnia 2021r."
Termin zakończenia realizacji - 22 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy w zakresie Etapu 2;
7. Warunki płatności: 30 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury
8. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) a) kaucja na poczet usunięcia Wad, stanowiąca 2,5% zafakturowanego Wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy z tytułu Umowy; oraz gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa należytego wykonania Umowy w wysokości 3% Wynagrodzenia netto z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy,
9. Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania): Gwarancja na okres rękojmi i gwarancji w wysokości 3 % Wynagrodzenia netto z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy z okresem ważności 5 lat.
10. Kary: Kary nie odbiegają od warunków rynkowych tego typu umów. Limit kar umownych do 10% wartości wynagrodzenia
11. Uwagi: Budowa realizowana przez Oddział Warszawa

Raport w formacie PDF