Raporty bieżące

Raport bieżący nr 49/2021 (godz. 11:55)

Temat:
Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 92,1 mln zł na realizację trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz 1 (jednego) budynku biurowego na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Gilarskiej w Warszawie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Spółka/Emitent) informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 roku Spółka podpisała Umowę o roboty budowlane na niżej wymienionych warunkach:

1. Data zawarcia kontraktu: 02.06.2021 roku
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): AMW Towarzystwem Budownictwa Społecznego „KWATERA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Starościńska 1, 02-516 Warszawa
3. Wartość kontraktu: 92 154 876,83 PLN netto
4. Przedmiot kontraktu: Budowa w stanie „pod klucz” 3 (trzech) wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz 1 (jednego) budynku biurowego z garażami podziemnymi wielostanowiskowymi wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, układem drogowym zewnętrznym i wewnętrznym, sieciami uzbrojenia terenu i obiektami towarzyszącymi na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Gilarskiej w Warszawie
5. Miejsce wykonywania kontraktu: Warszawa, ul. Gilarska
6. Terminy realizacji: zakończenie wszystkich prac do 01.03.2024;
7. Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
8. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania): Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia, w formie gwarancji na kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia oraz w formie kaucji pieniężnej stanowiącej pozostałe 30% wartości zabezpieczenia
9. Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania): Gwarancja na okres rękojmi i gwarancji w wysokości 3% Wynagrodzenia netto z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy. Okres rękojmi na roboty budowlane - 96 miesięcy.
10. Kary: Kary nie odbiegają od warunków rynkowych tego typu umów. Limit kar umownych do 25% wartości wynagrodzenia
11. Uwagi: Budowa realizowana będzie przez oddział warszawski ERBUD S.A. w konsorcjum z ONDE S.A.

Raport w formacie PDF