Raporty bieżące

Raport bieżący nr 50/2021 (godz. 14:27)

Temat:
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 35,51 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Warta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2021r. spółka ONDE S.A z Torunia (podmiot zależny w 88% od Emitenta) zawarła znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach.

1. Data zawarcia kontraktu: 8 czerwca 2021 roku;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): FW WARTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 35.512.995,00 PLN netto;
4. Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Warta;
5. Ostateczny termin realizacji Umowy: 31 maja 2022 roku;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury;
7. Gwarancja dobrego wykonania: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej z terminem ważności do dnia 31 maja 2022;
8. Gwarancja usunięcia wad i usterek: 10% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej z terminem ważności 31 maja 2024r.;
9. Kary:
4% ceny za tydzień opóźnienia w terminie wykonania czterech największych kamieni milowych , opóźnienie zacznie być liczone po pierwszym pełnym tygodniu od daty wymienionej kary i wzrośnie o 3% za każdy pełny tydzień dodatkowego opóźnienia lub proporcjonalną część tygodnia;
Maksymalna kwota kar umownych za opóźnienie nie przekroczy 20% całkowitej ceny kontraktu.

Raport w formacie PDF