Raporty bieżące

Raport bieżący nr 51/2021 (godz. 19:11)

Temat:
Zakończenie skupu akcji własnych realizowanego w ramach ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży – podsumowanie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w przedmiocie podjęcia przez Zarząd Erbud S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, zmienionego raportem bieżącym nr 46/2021 z dnia 24 maja 2021 r. („Zaproszenie”), Zarząd Erbud S.A. („Spółka”, „Emitent”) przedstawia podsumowanie przeprowadzonego skupu akcji własnych Spółki w ramach Zaproszenia („Skup”).
W związku z realizacją Skupu nabytych zostanie 160.000 akcji na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 groszy każda, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLERBUD00012 („Akcje Własne”). Akcje Własne zostaną nabyte po jednolitej cenie 125 zł za jedną Akcję Własną tj. za łączną cenę 20.000.000 zł. Łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych wynosi 16.000 zł.
Nabywane przez Emitenta Akcje Własne stanowią 1,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka, stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych to 10 czerwca 2021 r. Transakcja nabycia Akcji Własnych nastąpi poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.
W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 11.901.774 akcje Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki do sprzedaży w ramach Zaproszenia, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć w ramach Zaproszenia, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w Zaproszeniu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 98,66%.
Celem nabycia Akcji Własnych jest umorzenie Akcji Własnych i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
Spółka nie posiada innych akcji własnych poza wskazanymi powyżej.

Raport w formacie PDF