Raporty bieżące

Raport bieżący nr 53/2021 (godz. 19:11)

Temat:
Podpisanie umów o łącznej wartości 57,05 mln PLN netto na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych z 4 spółkami celowymi wchodzącymi w skład Wind Power AS.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 czerwca 2021r. spółka ONDE S.A z Torunia (podmiot zależny w 88% od Emitenta) podpisała umowy na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych o łącznej wartości 57 047 206,52 netto z 4 spółkami celowymi wchodzącymi w skład Wind Power AS z siedzibą w Forusbeen 50, 4035 Stavanger, Norwegia.

Warunki handlowe są jednakowe dla wszystkich zawartych kontraktów:

1. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury;
2. Terminy realizacji: Realizacja pojedynczego kontraktu nie przekroczy okresu 12 miesięcy od daty podpisania umów;
3. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania): 10% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej na czas realizacji kontraktu;
4. Gwarancja usunięcia wad i usterek (wartość, termin obowiązywania): 7,5% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej na okres 5 lat od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
5. Kary:
Za opóźnienia w realizacji poszczególnych kamieni milowych - 0,1% ceny kontraktu netto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.
W przypadku odstąpienia przez Inwestora od kontraktu z przyczyn zależnych od Wykonawcy kara wyniesie 10 % ceny kontraktu netto.
Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych nie przekroczy 30% całkowitej ceny kontraktu.

Raport w formacie PDF