Raporty bieżące

Raport bieżący nr 62/2021 (godz. 19:01)

Temat:
Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 56,76 mln zł netto ze Spółką Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 01 lipca 2021r. otrzymał podpisana Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

1. Data zawarcia: 2021.06.30
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba)” "Spółką VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030117, NIP: 8960000701, REGON: 930778024, o kapitale zakładowym 30.108.257,72 zł"
3. Wartość kontraktu: 56.767.140,90 zł (pięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści złotych 90/100).
4. Przedmiot kontraktu: realizacja inwestycji obejmującej budowę dwóch budynków mieszkalno-handlowo-usługowych z garażem podziemnym i z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu (instalacjami zewnętrznymi), w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi oraz układem komunikacyjnym, który przeznaczony jest pod długoterminowy najem mieszkaniowy i w którym to budynku w czasie prowadzenia budowy przez Wykonawcę prowadzone będą przez Bezpośrednich Wykonawców Zamawiającego prace wykończeniowe w celu wykończenia i wyposażenia lokali w Standardzie „Pod Klucz”
5. Miejsce wykonywania kontraktu: Poznań, ul. Piątkowska
6. Terminy realizacji: 95 tygodni od nakazu rozpoczęcia
7. Warunki płatności: 30 dni
8. Gwarancja dobrego wykonania: (wartość, termin obowiązywania) 10%
9. Gwarancja naprawy wad i usterek: (wartość termin obowiązywania) 5%
10. Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania)
11. Kary: Max wysokość kar 10%

Raport w formacie PDF