Raporty bieżące

Raport bieżący nr 64/2021 (godz. 14:09)

Temat:
Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane pomiędzy konsorcjum Erbud Industry Sp. z o.o. ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń (Lider) i Erbud S.A. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (partner); a Tauron Ciepło Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice ("Zamawiający"). Wartość kontraktu 51,79 mln PLN netto.
"Budowa w formule „pod klucz” kotłowni szczytowo-rezerwowej w TAURON Ciepło Sp. z o.o., Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko – Północ EC-2".

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. ( Emitent) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym znaczącej umowy na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

1. Data zawarcia kontraktu: 08.07.2021r.- Konsorcjum Erbud Industry Sp. z o.o. (lider) i Erbud S.A. (partner ) z Tauron Ciepło Sp. z o.o. (Zamawiający)
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Tauron Ciepło Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice
3. Wartość kontraktu: 51 790 000 PLN netto
4. Przedmiot kontraktu: "Budowa w formule „pod klucz” kotłowni szczytowo-rezerwowej w TAURON Ciepło Sp. z o.o., Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko – Północ EC-2".
Przedmiot Umowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie na rzecz Zamawiającego w formule „pod klucz” kotłowni szczytowo-rezerwowej w ZWB EC2, wyposażonej w dwa kotły wodne o mocy 2x38 MWt każdy, wyposażone w dwie płomienice, ekonomizer, układ podmieszania, układ do utrzymywania kotła w ciepłej rezerwie oraz w dwa palniki olejowo-gazowe wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, zrealizowany zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności zgodnie z treścią Załącznika nr 2 (SOPZ), Prawidłowymi Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi, a także Wymaganiami Prawnymi obowiązującymi w dniu przejęcia Obiektu do eksploatacji."
5. Miejsce wykonywania kontraktu: Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko – Północ EC-2
6. Terminy realizacji: Przekazanie Instalacji do Eksploatacji w terminie 19 miesięcy do daty podpisania umowy.
7. Warunki płatności: Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze poszczególnych Etapów Realizacji wskazanych w Załączniku nr 4A do Umowy (Harmonogram Rzeczowo-Finansowy) na kwoty odpowiadające wartościom poszczególnych Etapów Realizacji. Zamawiający będzie regulował należności przelewem w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.
8. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania): Wykonawca uzyska i dostarczy Zabezpieczenie należytego Wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 6 370 170,00 PLN , stanowiącej 10% (dziesięć procent) Wynagrodzenia, z terminem obowiązywania od dnia zawarcia Umowy do upływu 19 miesięcy od dnia zawarcia Umowy plus 30 (trzydzieści) dni.
9. Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania): Wykonawca uzyska i dostarczy Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej na okres rękojmi (Podstawowy Okres Gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty Przekazania instalacji do Eksploatacji) w wysokości 1 911 051,00 PLN, stanowiącej 3 % (trzy procent) Wynagrodzenia, z terminem obowiązywania do upływu okresu rękojmi plus 15 (piętnaście) dni.
10. Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania)
11. Kary: "Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:
- z tytułu zwłoki w dochowaniu terminu realizacji trzeciego (3) Etapu Realizacji określonego w Załączniku nr 4A do Umowy (HRF) pn. „Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu projektu podstawowego” - w wysokości 0,02% (dwie setne procenta) Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, przy czym kara umowna nie zostanie naliczona, jeżeli Wykonawca dotrzyma końcowego terminu realizacji Umowy wskazanego w Artykule 5.1 Umowy (planowany termin podpisania Protokołu Przejęcia Obiektu do Eksploatacji). Etap Realizacji nr 3 uznaje się za zakończony z dniem przekazania, gdy projekt podstawowy zostanie przyjęty lub przyjęty z uwagami przez Zamawiającego.
- w przypadku zwłoki w dotrzymaniu końcowego terminu realizacji Umowy wskazanego w Artykule 5.1 (planowany termin podpisania Protokołu Przejęcia Obiektu do Eksploatacji) – w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
Pozostałe kary umowne wynikające z Umowy odpowiadają standardom rynkowym przy tego typu umowach dla podobnych zamówień.

Sumaryczna maksymalna wysokość kar umownych do zapłacenia przez Wykonawcę:
- z tytułu kar umownych za nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % (dwudziestu procent) Wynagrodzenia;
- z tytułu zwłoki w terminach realizacji Umowy, wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % (dwudziestu procent) Wynagrodzenia;
- z wszystkich tytułów wskazanych w Umowie, nie przekroczy 30 % (trzydziestu procent) Wynagrodzenia."
12. Uwagi: brak

Raport w formacie PDF