Raporty bieżące

Raport bieżący nr 65/2021 (godz. 14:16)

Temat:
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - podpisanie znaczącej Umowy o wartości 37,10 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Wólka Dobryńska oraz spełnienie się warunku zawieszającego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 grudnia 2020r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie.

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 grudnia 2020r. spółka PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) zawarła znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:
1. Data zawarcia kontraktu: 8 grudnia 2020 roku;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): PON-THERM Farma Wólka Dobryńska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 37.099.250,70 PLN netto;
4. Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Wólka Dobryńska;
5. Termin realizacji Umowy: 16 miesięcy po otrzymaniu pisemnego polecenia rozpoczęcia prac;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury;
7. Gwarancja dobrego wykonania: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji z terminem ważności 15 dni od dnia podpisania protokołu przejęcia prac;
8. Gwarancja usunięcia wad i usterek: 3 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji z terminem ważności 15 dni i dwa lata od podpisania protokołu przejęcia prac.
9. Kary:
- za rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 10% wartości kontraktu;
- za opóźnienia w realizacji poszczególnych kamieni milowych - 0,2% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia;
- za opóźnienie terminu realizacji kontraktu - 0,2% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia;
Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych za opóźnienie nie przekroczy 20% całkowitej ceny kontraktu.
10. Uwagi:
Przystąpienie przez Strony do realizacji przedmiotu Kontraktu było uzależnione od pisemnego polecenia rozpoczęcia prac przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego.
Ostateczny termin uzyskania polecenia to 30.07.2021r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 9 lipca 2021 r. . spółka ONDE S.A (wcześniej PBDI S.A.) z Torunia z/s w Toruniu (podmiot zależny w 87,87% od Emitenta) otrzymała od Zamawiającego - PON-THERM Farma Wólka Dobryńska Sp. z o. o. pisemne polecenie rozpoczęcia prac.
W związku z powyższym został spełniony warunek wejścia w życie Umowy.

Raport w formacie PDF