Raporty bieżące

Raport bieżący nr 77/2021 (godz. 14:19)

Temat:
Korekta skróconego jednostkowego sprawozdani finansowego ERBUD S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021, opublikowanego w dniu 2 września 2021 roku.
Korekta wynika z błędu powstałego w czasie transformacji danych liczbowych na format pdf i dotyczy wyłącznie sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Poz. Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2021 oraz za okres 3 miesięcy zakończony 30.06.2021
było: (-63.899) powinno być: (-39.364) różnica 24.535
Był ukryty jeden wiersz, w którym kwota 24.535 była korygowana.
Poz. Środki pieniężne na koniec okresu za okres 3 miesięcy zakończony 30.06.2021 oraz 3 miesięcy zakończony 30.06.2020
Nie było kwoty w pozycji wydatki z tytułu spłaty zadłużenia leasingowego – kapitał odpowiednio kwota (-380) oraz (-44).

Jednocześnie Zarząd ERBUD S.A. informuje, że korekta nie ma wpływu na pozostałe pozycje sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego Grupy ERBUD, w szczególności nie wpływała na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na 30 czerwca 2020r.

Załącznikiem do niniejszego raportu jest Skrócone skorygowane jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 30 czerwca 2021 r. ERBUD S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Raport w formacie PDF