Raporty bieżące

Raport bieżący nr 78/2021 (godz. 15:27)

Temat:
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki oświadczenie od Pana Udo Bernera, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w którym złożył on swoją rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z powodów osobistych ze skutkiem natychmiastowym.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w konsekwencji dokonanej przez Pana Udo Bernera rezygnacji Rada Nadzorcza liczy pięć osób, czyli minimalną liczbę określoną przez Kodeks Spółek Handlowych i Statut Spółki.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Raport w formacie PDF