Aktualności

Znaczący wzrost przychodów i wyniku netto, mocny portfel zamówień – Grupa ERBUD podsumowuje I kwartał 2018 roku

  • Znaczący wzrost przychodów, EBIT i wyniku netto
  • Zwiększenie udziału działalności zagranicznej w przychodach Grupy m.in. dzięki akwizycji niemieckiej spółki IVT
  • Czterokrotny wzrost przychodów w segmencie budownictwa inżynieryjno-drogowego
  • Zwiększenie zatrudnienia o 551 pracowników (+27%) rok do roku
  • Plan wypłaty dywidendy w dniu 19 czerwca 2018 r. na poziomie 1,10 zł na akcję

 

Grupa ERBUD w pierwszym kwartale 2018 roku zanotowała 4,6 mln zł wyniku netto wobec 0,1 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku. Znaczny wzrost dotyczył także przychodów ze sprzedaży, które urosły rok do roku o 26%, do 432,4 mln zł. Grupa ERBUD systematycznie zwiększa też przychody z tytułu budownictwa kubaturowego w kraju. Na koniec pierwszego kwartału 2018 roku były one 8% wyższe niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego. 

 

Łączne przychody Grupy ERBUD ze sprzedaży krajowej wyniosły po trzech miesiącach 2018 roku 368,3 mln zł i wzrosły o 17% rok do roku. Z kolei sprzedaż zagraniczna wzrosła o 121%, do 64,1 mln zł. 

 

Warto również podkreślić, że udział działalności zagranicznej w przychodach Grupy zwiększył się z 8% na koniec 1Q 2017 do 15% na koniec 1Q 2018, m.in. dzięki akwizycji niemieckiej spółki IVT, działającej w sektorze inżynierii i serwisu dla przemysłu (zyski IVT są konsolidowane w Grupie od 1 stycznia 2018 roku). 

 

EBIT na koniec marca bieżącego roku wyniósł 4,9 mln zł (wobec 3,9 mln zł w 1Q 2017), a więc był wyższy o 25% rok ro roku. Z kolei wynik netto Grupy ERBUD po trzech miesiącach 2018 roku wyniósł 4,6 mln zł wobec 0,1 mln zł rok wcześniej.

 

– Portfel zamówień, który zgromadziliśmy w poprzednich miesiącach i latach, daje nam stabilizację i bezpieczną sytuację finansową. Pierwszy kwartał tego roku to solidny wzrost przychodów i znacząca poprawa wyniku netto. Spodziewamy się utrzymania tego pozytywnego trendu w kolejnych kwartałach. Obecnie realizowane i nowo pozyskane kontrakty pozwolą nam zachować dobrą rentowność i satysfakcjonujące wyniki – mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A.

 

W pierwszym kwartale 2018 roku przychody Grupy z tytułu budownictwa kubaturowego w kraju wyniosły 283,9 mln zł i wzrosły o 8% rok do roku. Z kolei przychody z budownictwa kubaturowego za granicą wzrosły o 37%, do 39,8 mln zł. Segment energetyczno-serwisowy zwiększył przychody o 51%, do 58,2 mln zł. Wart podkreślenia jest niemal czterokrotny wzrost przychodów w segmencie budownictwa inżynieryjno-drogowego. Przychody z tego tytułu wzrosły o 294% rok do roku, do 49,5 mln zł, głównie za sprawą kontraktów realizowanych dla inwestorów prywatnych, m.in. na budowę farm fotowoltaicznych i dróg przy centrach handlowych.

 

Na koniec marca 2018 roku Grupa ERBUD miała portfel zleceń w wysokości 1 964 mln zł, z czego 1 543 mln zł przypada na 2018 rok, a 421 mln zł na dalsze lata (2019-2020). Posiadany portfel dzieli się na: 1 452 mln zł (budownictwo kubaturowe w kraju), 203 mln zł (budownictwo kubaturowe za granicą), 127 mln zł (budownictwo inżynieryjno-drogowe) oraz 182 mln zł (segment energetyczno-serwisowy).

 

W ostatnich miesiącach Grupa ERBUD podpisała kilka nowych kontraktów. ERBUD S.A. będzie m.in. głównym wykonawcą Domu Studenta „Akademik Foxtrot”, który zostanie zbudowany przy ul. Woronicza w Warszawie. Wartość tego kontraktu sięga 39,5 mln zł. Spółka pozyskała także zlecenie na generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Cedrowej w Gdańsku. Wartość tego kontraktu wynosi 28,86 mln zł. Poprzez spółkę zależną Grupa ERBUD będzie też realizować (w konsorcjum) rozbudowę Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi. Wartość kontraktu wynosi 25,1 mln zł, z czego na spółkę z Grupy ERBUD przypada 15,8 mln zł. 

 

– Na polskim, ale także na europejskim, zwłaszcza niemieckim rynku obserwujemy boom inwestycyjny, który przekłada się na ceny materiałów i koszt pracowników. Nasza sytuacja jest komfortowa, ponieważ podchodzimy selektywnie do kontraktów i ostrożnie budujemy portfel zleceń. Skupiamy się na kontraktach, które będziemy realizować w terminie krótszym niż półtora roku, co pozwoli nam wiarygodniej skalkulować koszty – mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A. 

 

W pierwszym kwartale 2018 r. zatrudnienie w Grupie wzrosło o 551 pracowników w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku (wzrost o 27%) i wynosiło 2 632 osób. Z kolei od początku 2018 roku zatrudnienie w Grupie wzrosło o 296 osób (w tym 239 osób zatrudnionych w przejętej spółce IVT), a więc o 13%.

 

Grupa ERBUD niezmiennie zachowuje stabilną sytuację finansową. Potwierdza to m.in. 112,1 mln zł środków pieniężnych do dyspozycji spółki oraz bezpieczny poziom zadłużenia. W związku z powyższym, Zarząd ERBUD S.A. zarekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za 2017 rok w dniu 19 czerwca 2018 r. w wysokości 1,10 zł na akcję, co daje łączną wypłatę w wysokości 14,09 mln zł.