Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

Transakcje z podmiotami powiązanymi ustawa o ofercie rozdział 4b

Działając na podstawie Rozdziału 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) Spółka przekazuje informacje na temat wszystkich Istotnych Transakcji zawieranych z Podmiotami Powiązanymi.
 
Zastosowane definicje:
 
Spółka – oznacza ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Franciszka Klimczaka 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268667, posługującą się numerem REGON: 005728373, NIP: 8790172253;
 
Podmiot Powiązany – oznacza podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. UE L 243 z 11.09.2002, str. 1, z późn. zm. 9) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 29, str. 609); podmiotem powiązanym jest w szczególności:
a) osoba kontrolująca lub współkontrolująca Spółkę, mająca znaczący wpływ na Spółkę lub będąca członkiem kluczowego personelu kierowniczego Spółki lub podmiotu dominującego wobec Spółki;
b) bliski członek rodziny osoby, o której mowa w pkt a) powyżej;
c) jednostka należąca do tej samej grupy kapitałowej, co Spółka;
d) jednostka będąca razem ze Spółką wspólnym przedsięwzięciem tego samego podmiotu trzeciego;
e) jednostka kontrolowana lub wspólnie kontrolowana przez osobę określoną w pkt a) lub b) powyżej.
 
Istotna Transakcja – oznacza transakcję zawieraną przez Spółkę z Podmiotem Powiązanym, której wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki; 
 
Lista Istotnych Transakcji:
 
 
Lp. Firma (nazwa) Podmiotu Powiązanego Opis charakteru powiązań z Podmiotem Powiązanym, z którym zawierana jest Istotna Transakcja Data zawarcia Istotnej Transakcji Wartość Istotnej Transakcji Informacje niezbędne do oceny, czy Istotna Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy niebędących Podmiotami Powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych
1. - - - - -