Aspekty środowiskowe

Aspekty środowiskowe

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA

Z działalnością, w którą jesteśmy zaangażowani, jako generalny wykonawca, wiąże się wpływ na środowisko naturalne.

Co roku identyfikujemy działania i oceniamy wszystkie aspekty oddziaływania na środowisko, które rozpatrujemy w dwóch kategoriach:

Aspekty bezpośrednie

wynikające z działalności spółki, na które mamy wpływ i możemy je w pełni nadzorować.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aspekty pośrednie

czyli te, które możemy nadzorować jedynie w ograniczonym zakresie, a wpływać na nie jedynie poprzez oddziaływanie na inne strony, np. podwykonawców czy dostawców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Na podstawie określonych celów, znaczących aspektów środowiskowych oraz przydzielonych zadań w naszej organizacji powstają "Programy środowiskowe", które uwzględniają:

Zidentyfikowanie znaczącego aspektu środowiskowego
Cele środowiskowe
Zidentyfikowanie ryzyka i szanse
Monitorowanie aspektów środowiskowych
Określenie odpowiedzialności za wykonanie tych działań
Działania zapobiegawcze odnoszące się do ryzyk

Bezpośrednie aspekty środowiskowe

aspekty bezpośrednie

Zidentyfikowaliśmy bezpośrednie aspekty środowiskowe, które są związane z działalnością siedziby firmy, biur oddziałów oraz obiektami tymczasowymi (budowy), na które ma wpływ i może je w pełni nadzorować

Aspekt środowiskowy Źródła powstania aspektu Wpływ na środowisko

Hałas

- praca sprzętu budowlanego
- proces budowlany

- uciążliwość dla sąsiadujących z budową mieszkańców
- uciążliwość dla zwierząt gniazdujących i żerujących w sąsiedztwie budowy

Wibracje, drgania

- praca sprzętu budowlanego
- proces budowlany

- uciążliwość dla sąsiadujących z budową mieszkańców
- oddziaływanie na środowisko naturalne - faunę

Pyły

- pył powstający podczas wiercenia, cięcia, szlifowania, prac rozbiórkowych i innych robót budowlanych
- pylenie z dróg dojazdowych / wewnętrznych na budowie

- zagrożenie dla zdrowia pracowników
- uciążliwość dla sąsiadujących z budową mieszkańców
- zanieczyszczenie środowiska pyłem
- uszkodzenie roślin poprzez osiadający na ich powierzchni pył

Odpady komunalne

- odpady związane z bytowaniem człowieka powstające na zapleczach budów
- odpady związane z bytowaniem człowieka powstające w siedzibie firmy oraz biurach oddziałów

- obciążenie środowiska powstałymi odpadami
- zajmowanie powierzchni na składowiskach
- zanieczyszczenie gleby i wody

Odpady inne niż niebezpieczne z działalności, w tym budowlanej

- odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności, w tym z procesów budowlanych

- obciążenie środowiska powstałymi odpadami
- możliwość zanieczyszczenia gruntów, migracja zanieczyszczeń do wód

Odpady niebezpieczne

- odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności, w tym z procesów budowlanych

- obciążenie środowiska powstałymi odpadami
- zajmowanie powierzchni na składowiskach
- zanieczyszczanie gleby i wody

Ścieki

- ścieki socjalno-bytowe powstające na zapleczach budów oraz siedzibie firmy i biurach oddziałów
- mycie kół pojazdów i maszyn budowlanych
- mycie betonowozów i pomp do betonu

- zanieczyszczenie wody, gleby
- negatywny wpływ na rośliny i zwierzęta wodne oraz uciążliwość dla otoczenia

Emisje gazów do powietrza

- zużycie paliw w silnikach spalinowych maszyn i sprzętu
- zużycie paliw w samochodach osobowych i dostawczych

- wzrost zanieczyszczenia powietrza, efektu cieplarnianego

Emisje z sytuacji potencjalnie awaryjnych

- pożary
- ścieki pożarowe
- wycieki substancji ropopochodnych lub innych substancji niebezpiecznych
- wybuchy

- zniszczenie środowiska naturalnego, w tym siedlisk
- zanieczyszczenie gleby i wody
- zagrożenie dla fauny mającej siedliska w otoczeniu budowy

Wycieki substancji ropopochodnych i innych

- prace naprawcze sprzętu, maszyn prowadzone na terenie budowy
- wymiana oleju na terenie budowy
- stosowanie niesprawnego technicznie sprzętu
- nieodpowiedni zbiornik do przechowywania paliwa (np. nieszczelny)
- nieodpowiednio przygotowane miejsce na zbiorniki z paliwem

- przedostanie się substancji ropopochodnych i możliwość zanieczyszczenia wody i ziemi
- zagrożenie dla fauny mającej siedliska w otoczeniu budowy

Zużycie energii elektrycznej

- proces budowlany
- zasilanie maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego
- oświetlenie placów budów
- zasilanie urządzeń biurowych
- oświetlenie siedziby firmy oraz biur oddziałów

- zmniejszenie zasobów naturalnych
- emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Zużycie wody

- proces budowalny
- zużycie wody na cele socjalno- bytowe w siedzibie firmy i biurach oddziałów

- zmniejszenie zasobów naturalnych

Stosowanie substancji/materiałów/surowców w wyrobach budowlanych

- farby, lakiery, uszczelniacze i inne materiały budowlane mogące stanowić zagrożenie dla człowieka i środowiska

- oddziaływanie na zdrowie człowieka, w przypadku stosowanie substancji niebezpiecznych
- zanieczyszczenie wody i gleby

Bioróżnorodność

- bezpośrednie oddziaływanie procesu budowlanego na roślinność i zwierzęta

- bezpośrednie oddziaływanie na florę i faunę
- zmniejszenie populacji zwierząt oraz ich siedlisk

Pośrednie aspekty środowiskowe

Zidentyfikowaliśmy również pośrednie pozytywne i negatywne oddziaływanie na środowisko m.in. naszych dostawców wyrobów, usług i podwykonawców.

Nasi partnerzy oraz podwykonawcy są przez nas zobowiązani, by realizując prace na rzecz spółki obniżać do minimum szkodliwy wpływ ich działań na środowisko. Wykonujemy to poprzez:

Sprawdzenie czy potencjalny dostawca / usługodawca posiada odpowiednie dla oferowanej usługi decyzje organów administracyjnych

Szkolenie wszystkich pracowników przed przystąpieniem do wykonywania pracy na terenach jednostek produkcyjnych

Wprowadzanie stosownych zapisów w umowach

aspekty pośrednie
Działalność Pośredni aspekt Wpływ na środowisko Lokalizacja aspektu / efekty

Zużywanie mediów (energia elektryczna, woda) przez firmy świadczące usługi na inwestycjach budowlanych

Emisje do wód i do gleb

- zmniejszenie zasobów naturalnych

- budowy / monitorowanie efektów działalności środowiskowej (media)

Wytwarzanie odpadów komunalnych przez firmy podwykonawcze wykonujące prace na budowie

Emisje do wód i do gleb

- możliwość zanieczyszczenia gruntów, migracja zanieczyszczeń do wód

- budowy / monitorowanie efektów działalności środowiskowej / segregacja odpadów

Wytwarzanie odpadów przez firmy podwykonawcze wykonujące prace na budowie

Emisje do wód i do gleb

- możliwość zanieczyszczenia gruntów, migracja zanieczyszczeń do wód

- budowy / monitorowanie efektów działalności środowiskowej / segregacja odpadów

Oddziaływanie dostawców materiałów / usług na środowisko (transport samochodowy)

Emisje gazów do powietrza

- emisje do powietrza, wzrost zanieczyszczenia powietrza

- budowy / monitorowanie efektów działalności środowiskowej (emisje)

Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony zasobów naturalnych

Świadomość proekologiczna pracowników i zainteresowanych stron

Aspekt pozytywny
- poprawa stanu środowiska naturalnego

- budowy / biura
- zwiększenie świadomości środowiskowej

Catering

Emisje do wód i do ziemi

- Możliwość zanieczyszczenia gruntów, wody

- Budowy/biura
- Ograniczenie ilości tworzyw sztucznych na rzecz biodegradowalnych

Czynniki chłodnicze w instalacjach klimatyzacji w biurach i na zapleczach budów wynajmowanych przez ERBUD SA

Emisje do powietrza

Emisje do powietrza, wzrost zanieczyszczenia powietrza

- Budowy (biura)/biura

Budowa farmy wiatrowej

Emisje do powietrza

Aspekt pozytywny
- Zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii
- Zmniejszenie emisji gazów do powietrza

- wytworzenie energii z OZE

Realizacja inwestycji w znaczący sposób wpływających na poprawę stanu środowiska naturalnego
Np. budowa instalacji oczyszczania spalin w elektrowniach i elektrociepłowniach

Emisje gazów i pyłów do powietrza

Aspekt pozytywny
- Zmniejszenie emisji do powietrza
- ochrona zasobów naturalnych

- Zmniejszenie negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko

Budowa obiektów z certyfikatem BREEM/LEED

Emisje

Aspekt pozytywny
- Zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne obiektu w całym cyklu życia budynku

- Budowa obiektów spełniających restrykcyjne kryteria ekologiczne

Obszar wymagań prawnych dotyczących środowiska

Konieczność dostosowania się do nowych uregulowań

- Zmiany w Decyzjach administracyjnych, planistycznych, itd

- Lokalizacje tymczasowe

ERBUD

Cele i zadania środowiskowe

Cele i zadania środowiskowe

Fundamentem dla opracowania celów i zadań środowiskowych jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zidentyfikowane znaczące aspekty środowiskowe.

Na tej podstawie definiujemy coroczne cele i zadania środowiskowe dla całej organizacji.

Wyznaczając cele wzięliśmy pod uwagę następujące kwestie:

Emisje bezpośrednie i pośrednie w związku z prowadzoną działalnością oraz  optymalizacją procesu zbierania danych związanych z tymi aspektami

Ustalenie wskaźników dla najistotniejszych aspektów oraz ich monitorowanie

Zapewnienie ciągłego procesu edukacyjnego naszym pracownikom

Spełnienie wymagań prawnych i innych

Naszym nadrzędnym celem pozostaje realizacja procesu budowlanego w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko, zapobieganie zanieczyszczeniom oraz postępowanie zgodnie z wymaganiami prawnymi

Głównym celem zarządzania środowiskowego w biurach (siedziba firmy, biura oddziałów) jest zminimalizowanie zużycia zasobów naturalnych poprzez racjonalne gospodarowanie energią elektryczną i wodą oraz maksymalne odzyskiwanie surowców wtórnych poprzez odpowiednią selektywną zbiórkę odpadów komunalnych

Cele i zadania środowiskowe na rok 2021

Cel środowiskowy Zadanie Wskaźnik Aspekt środowiskowy

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej

- planowanie i efektywne gospodarowanie energią elektryczną na budowach,
- monitorowanie i bieżącą wymianę sprzętu elektrycznego i elektronicznego na bardziej energooszczędne,
- podnoszenie świadomości pracowników w zakresie konieczności oszczędzania energii (gaszenie światła, odłączanie od zasilania urządzeń po zakończeniu pracy, korzystanie z urządzeń biurowych w trybie "oszczędzania energii")

- stosunek ilości zużytej energii w roku 2020 do zużycia energii w roku bieżącym
- całkowite zużycie energii na budowach w stosunku do przychodów budów

- zużycie energii elektrycznej

Zmniejszenie oddziaływania budowy na środowisko poprzez zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów budowlanych u źródła

- zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów budowlanych na budowach do poziomu min. 60%
- organizacja szkoleń oraz działań związanych efektywnym gospodarowaniem odpadami budowlanymi
- wprowadzenie zapisów umownych systematyzujących kwestie gospodarowania odpadami

- stosunek segregowanych odpadów do zmieszanych odpadów budowlanych
- porównanie w kolejnych latach

- odpady inne niż niebezpieczne (budowlane)
- odpady niebezpieczne
- świadomość proekologiczna pracowników i pozostałych stron zainteresowanych

Wzrost świadomości ekologicznej pracowników i podmiotów współpracujących (dostawców usług)

- organizację szkoleń oraz działań związanych z efektywnym gospodarowaniem odpadami na budowach oraz obsługą BDO
- realizację po jednej aktywności proekologicznej

- ilość przeszkolonych pracowników w spółce w roku 2021

- świadomość proekologiczna pracowników i pozostałych stron zainteresowanych

Udoskonalenia scentralizowanych informacji o znaczących aspektach środowiskowych i wpływie funkcjonowania budów na zasoby naturalne

- opracowanie narzędzia informatycznego (aplikacji) m.in. do skutecznego zarządzania środowiskowego oraz udokumentowaną informacją

- objęcie działaniem aplikacji 100% budów ERBUD SA
- procentowy udział poszczególnych znaczących aspektów środowiskowych na budowach

ERBUD

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Stale szukamy i testujemy rozwiązania, które mają za zadanie podnieść efektywność energetyczną procesów. Określiliśmy też wskaźniki dotyczące zużycia energii jako jedne z  głównych elementów wskaźnikowych w sferze nie tylko ekonomicznej, ale również środowiskowej, które chcemy optymalizować.

Całkowite zużycie energii elektrycznej, z prowadzonej na terenie Polski działalności, obejmującej zarówno zużycie energii na potrzeby realizacji inwestycji budowlanych, jak również w siedzibie firmy i biurach oddziałów wynosiło (łącznie dla źródeł odnawialnych i nieodnawialnych) 14 126,64 MWh w 2019 roku oraz  13 851,15 MWh w 2020 roku.

Zużycie energii elektrycznej [MWh] w odniesieniu do sprzedaży w latach 2019-2020

W miksie energetycznym, w obszarze działania naszej organizacji, udało nam się zredukować udział energii z paliw nieodnawialnych w stosunku do energii z odnawialnych źródeł energii z poziomu 80% do 71,3%. Pozwoliło to na znaczące zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

2019

2020

Całkowite zużycie energii elektrycznej pochodzące ze źródeł odnawialnych [MWh]

2825.33

3975.28

Całkowite zużycie energii elektrycznej pochodzące ze źródeł nieodnawialnych [MWh]

11301.31

9875.87

Całkowite zużycie energii elektrycznej pochodzące ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych [MWh]

14126.64

13851.15

wykres 1

ERBUD

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Na naszych budowach, w zależności od charakteru inwestycji i podpisanych umów z dostawcami usług i wyrobów, odpady wytwarzane są zarówno przez naszą działalność jak i działania podwykonawców. Obie strony zobowiązane są do zagospodarowania wytworzonych przez siebie odpadów zgodnie z przepisami prawa.

Prawidłowo prowadzona selektywna zbiórka odpadów u źródła, ma na celu ograniczenie ilości odpadów zmieszanych co w efekcie eliminuje konieczność ich składowania.
Jednym z naszych celów środowiskowych na rok 2021 jest zwiększenie stopnia segregacji odpadów budowlanych u źródła do  60%. Rok 2020 został w przypadku odpadów budowlanych (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne) uznany za bazowy. Od 2021 roku zwiększyliśmy kontrolę nad gospodarką odpadową, prowadzimy działania mające na celu minimalizację ilości wytwarzanych odpadów oraz realizujemy cykliczne szkolenia kształtujące świadomość środowiskową pracowników oraz podwykonawców. Temat racjonalnego gospodarowania odpadami na budowach został również włączony do programu obowiązkowych szkoleń informacyjnych dla każdej z osób rozpoczynających roboty na danym projekcie.

ERBUD

Każda inwestycja
Przykład prowadzonej segregacji odpadów na budowie
Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku

Każda inwestycja

Na każdej naszej inwestycji, jeszcze na etapie planowania, analizujemy możliwości ponownego wykorzystania materiałów lub odpadów, które mogą wystąpić w czasie trwania całego procesu budowlanego.

Nasze budowy

Na naszych budowach zapewniamy odpowiednią ilość kontenerów do seletkywnej zbiórki odpadów wytwarzanych na danym etapie robót. W przypadku, gdy zgodnie z zapisami umownymi to podwykonawca odpowiedzialny jest za zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów, zobowiązany jest do segregacji tych odpadów.

ERBUD

Emisje do powietrza

Emisje do powietrza

Jesteśmy pokoleniem, na oczach którego postępuje degradacja środowiska spowodowana między innymi wzrostem średniej temperatury na naszej planecie. Przemysł znacząco przyczynia się do występowania zmian klimatycznych.

Główną przyczyną tego procesu jest rosnąca emisja i zbyt duże nagromadzenie gazów cieplarnianych (tzw. GHG) w atmosferze Ziemi. Jako organizacja w pełni poczuwamy się do odpowiedzialności i optymalizujemy naszą działalność by sposób realizacji biznesu był jak najbardziej zrównoważony i dążył do gospodarki obiegu zamkniętego.

W 2020 roku kontynuowaliśmy rozpoczęte w 2019 roku działania mające na celu spowolnienie negatywnych zmian klimatycznych.

Jednym z obszarów działań w tym kierunku, zapisanych w Polityce klimatycznej ERBUD na lata 2020-2050, jest systematyczna analiza i kontrola czynników wpływających na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a w efekcie systematyczne zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych.

Emisje gazów cieplarnianych związane z prowadzoną przez  naszą organizację działalnością dzielą się na dwie kategorie:


Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych


ze źródeł, które stanowią własność przedsiębiorstwa przedstawiającego sprawozdanie lub są przez niego zarządzane (emisje GHG w Zakresie 1. (Scope 1)).


Pośrednie emisje gazów cieplarnianych


pochodzące z wytwarzania pozyskanej i zużytej energii elektrycznej, pary, ciepła lub chłodzenia (emisje GHG w Zakresie 2. (Scope 2)).

Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych do powietrza związanej z naszą działalnością są samochody (osobowe i dostawcze), pojazdy wolnobieżne, maszyny i urządzenia wykorzystywane przy realizacji robót budowlanych oraz pośrednio zużycie energii elektrycznej.

Użytkowanie maszyn i urządzeń jest ściśle powiązane z procesem budowlanym.

Jako spółka, 99% prac zlecamy firmom podwykonawczym, dlatego nie posiadamy rozbudowanego, własnego parku maszynowego. Wykorzystywany przez nas sprzęt pochodzi głównie z najmu.

Korzystamy tylko i wyłącznie z maszyn i urządzeń budowlanych spełniających wszystkie kryteria dotyczące emisji.

Dane przedstawione w poniższej tabeli pokazują pozytywne trendy zużycia paliw

Pierwszym z nich jest znaczący, ponad 108%, wzrost zużycia benzyny w stosunku do 41% spadku zużycia olejów napędowych.

  ZUŻYCIE PALIW W 2019 [Mg] ZUŻYCIE PALIW W 2020
 

PB

ON

gaz lekki (propan-butan)

olej opałowy lekki do nagrzewnic

PB

ON

gaz lekki (propan-butan)

olej opałowy lekki do nagrzewnic

Silniki w samochodach osobowych

37,51

251,93

78,39

279,33

Silniki w samochodach dostawczych (do 3,5 tony oraz powyżej)

26,72

7,18

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach

4,18

286,06

1,05

8,38

43,87

4,36

Urządzenia grzewcze

173,10

14,25

Całkowite zużycie paliw [Mg]

41,69

564,71

1,05

173,10

86,77

330,38

4,36

14,25

Całkowite zużycie energii elektrycznej [MWh]

14 126,64

13 851,15

Działania proefektywnościowe w aspekcie emisji GHG przyczyniły się do jej obniżenia z poziomu 2 472 ton eCO2 w roku 2019 do 1 375 ton eCO2 w roku 2020. Wynik ten potwierdza wysoki poziom świadomości w naszej spółce i odpowiednio określone cele, plany i działania, które wynikają z przyjętej w 2019 roku Polityki klimatycznej ERBUD SA na lata 2020-2050.

Powyższe aktywności spowodowały, że udział emisji bezpośredniej (w całości emisji z zakresów 1 i 2) spadł z 17,8% w roku 2019 do 12,1% w roku 2020.

2019

2020

Zmiana

SUMA EMISJI BEZPOŚREDNICH CO2 (Scope 1) [Mg]

2473.00

1375.22

- 44.39%

SUMA EMISJI POŚREDNICH CO2 (Scope 2) [Mg]

11368.07

9958.98

- 12.40%

SUMA EMISJI CO2 (Scope 1 + Scope 2) ERBUD SA [Mg]

13841.06

11334.20

- 18.11%

wykres 2
wykres 3

Uzyskane w okresie 2019-2020 wyniki w aspekcie wartości emisji są ogromnym sukcesem

Wartości emisji GHG w zakresie 1. i 2. spadły w latach 2019-2020 o 18,11% (z 13 841,06 Mg do 9 958,98 Mg), co było możliwe poprzez ograniczenie o 44,39% poziomu emisji bezpośredniej (Zakresu 1) oraz o 12,40% poziomu emisji pośredniej (Zakres 2).

ERBUD

Efekty działalności środowiskowej w odniesieniu do aspektów pośrednich

Efekty działalności środowiskowej w odniesieniu do aspektów pośrednich

Odpowiedzialność za środowisko nie jest już trendem, jest naszym obowiązkiem jako organizacji. Takie ruchy ogólnoświatowe jak Climate change & resource scarcity, globalne działania jak kolejne Światowe Szczyty Klimatyczne czy Agendy 2030 dyktują kierunek rozwoju organizacji i zasady jakie te muszą spełniać, by prowadzić biznes zgodny z wytycznymi Unii Europejskiej. Strategia Unii zakłada osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej (Europejski Zielony Ład), a także rodzime programy mobilizują do zielonej transformacji. W Polityce energetycznej Polski do 2040 roku jest mowa o zmianie miksu energetycznego, o budowie gospodarki zeroemisyjnej, a także o rozwoju budownictwa pasywnego.

Wspólnie z innymi spółkami z naszej grupy projektujemy i realizujemy zamierzenia budowlane obejmujące inwestycje sektora OZE (z ONDE S.A.), inwestycje przemysłowe i energetyczne (z ERBUD Industry Sp. z o. o.)

i rozwój drewnianego budownictwa modułowego (z MOD21). Kierunek tych działań został opisany w dokumentach startegicznych naszej spółki.

Zawarto w niej m.in. następujące cele:

Uwzględnienie w kryteriach

kształtowania portfela zamówień szerokiego wachlarza aspektów klimatycznych

Nadawanie priorytetu

inwestycjom opartym na wykorzystaniu instalacji wytwórczych bazujących na źródłach odnawialnych

Systematyczną analizę

i kontrolę czynników wpływających na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na każdej z prowadzonych inwestycji.

Sposoby realizacji tych celów

Uczestnictwo spółki

w organizacjach i projektach związanych z działaniem na rzecz złagodzenia negatywnych zmian klimatu.

Wprowadzenie i utrzymanie

wskaźnika oraz systemu oceny wyboru dostawców w zakresie emisyjności przez nich technologii i urządzeń.

Priorytetyzację oraz rozwój

technologii budowlanych, związanych z możliwością realizacji inwestycji niskoemisyjnych lub też służących poprawie klimatu na każdym etapie cyklu życia projektu budowlanego realizowanego przez spółkę, ze szczególnym uwzględnieniem projektów typu BREEAM oraz LEED.

Powyższe cele były w roku 2020 i będą w kolejnych latach realizowane

w następujących rodzajach inwestycji prowadzonych przez spółki w ramach naszej Grupy:

Poprzez budowę farm wiatrowych stanowiących źródło energii odnawialnych zmniejszające udział w rynku energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poprzez budowę lub modernizację instalacji przemysłowych i energetycznych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, tak GHG, jak i pozostałych (SO2, NOx)

Poprzez realizację inwestycji w technologiach budownictwa niskoemisyjnego i pasywnego

Przykłady realizacji projektów budowlanych o charakterze przemysłowym, spełniających powyższe założenia, cele i kryteria:

Modernizacja instalacji nawęglania na zakładzie nr 3 (EC3) Dalkia Łódź

Modernizacja instalacji nawęglania na zakładzie nr 3 (EC3) Dalkia Łódź Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotła 2K - Dalkia Poznań

Przebudowa istniejącej elektrociepłowni MICHELIN POLSKA S.A. polegająca na wyburzeniu budynku technicznego nr 58, budowie nowego budynku technicznego oraz zainstalowaniu w nim nowego kotła parowego opalanego gazem ziemnym wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury - z jednoczesnym ograniczeniem istniejących węglowych źródeł spalania paliw.

Przebudowa istniejącej elektrowni Michelin Polska S.A. obejmująca instalację drugiego nowego kotła opalanego gazem ziemnym w istniejącym budynku nr 58 wraz z renowacją niezbędnej infrastruktury z jednoczesnym ograniczeniem istniejących węglowych źródeł spalania paliw.

Modernizacja instalacji oczyszczania spalin obejmującej instalację odsiarczania, odpylania i niekatalitycznego odazotowania (SNCR) dla 4 kotłów wodnych WR w Ciepłowni Rejtana w Częstochowie.

Modernizacja kotła parowego OP-215 w celu redukcji emisji NOx w Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., w tym budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin.

Krajowa energetyka w znacznej mierze bazuje na spalaniu węgla kamiennego, co stanowi główne źródło emisji szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska np. tlenków azotu, tlenków siarki.

Gdy realizujemy inwestycje związane z modernizacjami kotłów połączonych z budową instalacji oczyszczania spalin, znacząco wpływamy na poprawę stanu środowiska.

Ograniczając szkodliwe emisje minimalizujemy między innymi powstawanie dziury ozonowej, efektu cieplarnianego, smogu fotochemicznego, zakwaszenia środowiska czy bezpośredniego negatywnego oddziaływania na organizmy żywe.

Mamy również swój wkład w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej z OZE. Poprzez budowę farm wiatrowych na terenie całej Polski.

W latach 2018-2019 wybudowaliśmy 95 turbin wiatrowych o łącznej mocy 261,5 MW. Obecnie realizujemy 7 projektów obejmujących budowę kolejnych 172 turbin o mocy 432 MW.

  Projekty FARMY WIATROWE
 

Liczba

Turbiny (szt)

Moc (MW)

Razem

10

267

693,5

Zakończone

3

95

261,5

W realizacji

7

172

432,0

Rozpoczęte

564,71

86,77

4,36

w 2018

1

38

101,3

w 2019

2

57

160,3

w 2020

6

166

411,3

w 2021

1

6

20,7