Władze spółki

Nasz stabilny zarząd odpowiada kolegialnie za działanie spółki, a jego członkowie osobiście sprawują kontrolę nad poszczególnymi obszarami działalności Grupy.

Zarząd ERBUD S.A. może liczyć od dwóch do pięciu osób. Prace prowadzi zgodnie ze statutem spółki oraz z przyjętym przez siebie regulaminem.

Dariusz Grzeszczak

Dariusz Grzeszczak

Założyciel i Prezes Zarządu ERBUD S.A.

Absolwent Politechniki Gdańskiej na kierunku Budowa Maszyn.

W 1990 roku, wraz z ojcem, Erykiem Janem Grzeszczakiem, założył spółkę ERBUD. Od 1993 roku jest członkiem Zarządu ERBUD. W latach 1993-1995 pełnił funkcję wiceprezydenta VdPD – Związku Polskich Firm Usługowych w Niemczech.

Od 2011 roku członek Polskiej Rady Biznesu (PRB). Od 2012 roku stowarzyszony Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK).

Zakres zadań

 • Opracowywanie strategii Grupy ERBUD
 • Rozwój oraz nadzór nad funkcjonowaniem Pionu HR
 • Nadzór nad Pionem Marketingu, Komunikacji i PR
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionem ESG
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Doradców Zarządu ds. strategii i rozwoju
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Biura Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionem Inwestycji Kapitałowych
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Zarządzania Procesami i Digitalizacji
 • Nadzór nad spółką ERBUD Industry Centrum sp. z o. o.
 • Nadzór nad zagraniczną działalnością serwisową: IVT Weiner + Reimann GmbH oraz IKR GmbH
Agnieszka Głowacka

Agnieszka Głowacka

Wiceprezes Zarządu ERBUD S.A.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Ekonomii i Zarządzania, specjalność Finanse.

Od 1995 roku kierowała działem finansów i kontrolingu w toruńskiej firmie produkcyjnej, jednocześnie wykładając rachunkowość zarządczą w Wyższej Szkole Bankowej. W tym czasie ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, a następnie prawa handlowego.
Specjalizuje się w finansach, jest członkinią dwóch rad doradczych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UMK w Toruniu.
W 2019 r. ukończyła program rozwoju menadżerów ICAN Business Advisor oraz roczny program The Strategic Leadership Academy na ICAN Institute.

Z Grupą ERBUD związana jest od 1998 roku. Zajmuje się kreowaniem polityki finansowej oraz współpracą z instytucjami finansowymi. Koordynuje i nadzoruje finanse Grupy ERBUD. Stworzyła doskonale funkcjonujący zespół finansistów, wraz z którym implementowała zestaw procedur finansowych. Zespół przyczynił się do sukcesu debiutu spółki na GPW w 2007 roku.

Bierze aktywny udział w przeprowadzaniu akwizycji kolejnych spółek Grupy. Zasiada ponadto w Radzie Nadzorczej spółki ONDE S.A.

W 2016 roku przystąpiła także do organizacji wspierającej kobiece start up’y.

Zakres zadań

W zakresie ERBUD S.A.:

 • Odbieranie anonimowych zgłoszeń naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w ERBUD S.A.

W zakresie Grupy ERBUD:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Finansów w tym nad Pionem Kontrolingu oraz Pionem Treasury
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Audytu i Kontroli Wewnętrznej
 • Współpraca z instytucjami finansowymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, brokerami
 • Koordynacja polityki informacyjnej w zakresie dyrektywy MAR MAD
 • Nadzór nad sprawozdawczością finansową i pozafinansową
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania
 • Nadzór nad realizacją polityki finansowej Grupy ERBUD
 • Nadzór nad funkcjonowaniem ERBUD Shared Services Sp. z o. o.
Jacek Leczkowski

Jacek Leczkowski

Wiceprezes Zarządu ERBUD S.A.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Przed laty prezes i właściciel spółki ONDE S.A, która w 2008 r. dołączyła do portfolio Grupy. Specjalizuje się w rozwoju OZE, w ERBUD SA odpowiada również za obszar budownictwa
kubaturowego w Polsce. W 2019 roku ukończył ICAN INSTITIUT - Strategic Leadership Academy, w 2023 roku - The General Management Program na Harvard Business School w Bostonie.

Od 2021 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ONDE SA.

Zakres zadań

W zakresie ERBUD S.A.:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Produkcji w Polsce - budownictwo kubaturowe + hydrotechnika (relacje z inwestorami branżowymi, wsparcie w pozyskiwaniu kontraktów budowlanych)
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Prawnego
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Zakupów i Zaopatrzenia Centralnego
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Warunków Kontraktowych
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Rozwoju Biznesu

W zakresie Grupy ERBUD:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu BHP, w tym Działu ds. Ochrony Środowiska
 • Nadzór nad spółką ONDE S.A.
 • Nadzór nad spółką ERBUD International Sp. z o.o.
 • Nadzór nad spółką JV WMER Matoc Sp. z o. o.
 • Nadzór nad spółką JV PABC Sp. z o. o.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem spółki HEBUD Sp. z o. o. w likwidacji
 • Nadzór nad funkcjonwaniem spółki MOD21 (Sp. z o.o. + GmbH)

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. Zasady jej działania są uregulowane w statucie spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej.

Dr Roland Bosch

Dr Roland Bosch

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Komitetu Audytu.

W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od roku 2021 jako zależny członek.

Dr Roland Bosch posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie finansów, strategii i produkcji. Posiada podwójny dyplom z fizyki i zarządzania przedsiębiorstwem. Równolegle do studiów na Oxfordzie i w Tybindze, gdzie uzyskał tytuł doktora, w 1997 roku dołączył do Boston Consulting Group. Następnie przez osiem lat pracował w Daimlerze, gdzie najpierw kierował działem strategii, a następnie zarządzał z Pekinu finansami firmy w Azji Północno-Wschodniej. W 2010 r. dr Bosch rozpoczął pracę w Deutsche Bahn Netz AG, najpierw jako członek zarządu ds. finansowych, a od 2013 r. jako członek zarządu ds. produkcji. Na tym stanowisku był odpowiedzialny m.in. za eksploatację, utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej oraz tematy związane z cyfryzacją. Od końca 2017 r. do końca 2019 r. był Prezesem Zarządu w Deutsche Bahn Cargo AG.

Od maja 2021 r. dr Bosch pełni funkcję członka zarządu w WOLFF & MÜLLER.

Prof. nadzwyczajny Gabriel Główka

Prof. nadzwyczajny Gabriel Główka

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Komitetu Audytu.

W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. oraz w Komitecie Audytu zasiada od 2006 roku. Od 2018 roku jest zależnym członkiem.

Pan Gabriel Główka spełnia warunki Ustawy o Biegłych Rewidentach dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Pan Gabriel Główka ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział Ekonomiki Produkcji, specjalność ekonomika budownictwa i inwestycji. O posiadanej w tym zakresie wiedzy świadczy ponadto uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse

To najwyższy stopień naukowy nadawany w dziedzinie nauk ekonomicznych. Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse jest potwierdzeniem wiedzy w szerokim obszarze tej dziedziny, w tym również w zakresie weryfikacji finansowej przedsiębiorstw, oceny ich kondycji finansowej etc. O posiadanych kompetencjach świadczy doświadczenie Pana Gabriela Główki zdobyte m.in.:
(i) w wydziale kredytów w ING Banku Śląskim,
(ii) na stanowisku przewodniczącego Komitetu Kredytowego Regionu Warszawskiego ING Banku Śląskiego, którego najważniejszym zadaniem była ocena i weryfikacja zdolności finansowej przedsiębiorstw do zaciągania zobowiązań kredytowych i podejmowanie decyzji o udzieleniu im kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych,
(iii), w trakcie pełnieniu funkcji prezesa Zarządu Śląskiego Banku Hipotecznego – później ING Banku Hipotecznego, gdzie zarządzał finansami jako dyrektor finansowy,
(iv) podczas działalności w Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej d.s. szacowania wartości nieruchomości nabył wiedzy i umiejętności dotyczących wyceny aktywów przedsiębiorstw.

Warunki Ustawy o Biegłych Rewidentach dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie branży, w której działa Emitent, posiada Pan Gabriel Główka, który ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział Ekonomiki Produkcji, specjalność ekonomika budownictwa i inwestycji. Od ponad 30 lat jest pracownikiem naukowym i wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – obecnie jest również dyrektorem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji oraz dziekanem Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. W latach 2002–2004 oraz ponownie od 2009 roku jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisji ds. nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości.

Beata Jarosz

Beata Jarosz

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od roku 2021 jako niezależny członek.
Ekspert rynku kapitałowego z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym, była wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2006-2014).
Współtwórczyni rynku akcji w ramach alternatywnego systemu obrotu NewConnect oraz zorganizowanego rynku obrotu papierami dłużnymi Catalyst.

Obecnie założycielka i prezeska szkoły Future Collars z innowacyjną platformą do nauki programowania i kompetencji cyfrowych.

W latach 1991-2006 w Komisji Papierów Wartościowych była odpowiedzialna za monitorowanie obrotu giełdowego.
Sprawowała również funkcję Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych oraz Maklerów Giełd Towarowych.

Była Przewodniczącą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A. oraz KDPW CCP S.A.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za szczególny wkład pracy w budowaniu polskiego rynku kapitałowego.

Dr Albert Dürr

Dr Albert Dürr

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od 2006 roku, jako zależny członek Rady.

W 2002 roku ukończył Uniwersytet w Berlinie na kierunku ekonomicznym. W 2004 roku uzyskał tytuł doktora na uczelni w Wiedniu.

Od 2005 r. jest związany z grupą WOLFF & MÜLLER, a od 2006 r. pełni funkcję prezesa Zarządu w spółkach grupy WOLFF & MÜLLER.

Michał Otto

Michał Otto

Członek Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komitetu Audytu

W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od 2012 roku, jako niezależny Członek Rady. Od 2016 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu S.A.

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania spółkami oraz instytucjami, takimi jak: ABN AMRO Securities (Polska) S.A., Bydgoski Bank Komunalny S.A., Dom Maklerski „DML”, GresCo Sp. z o. o.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach: Finco Group sp. z o. o. i w Warszawskim Funduszu Hipotecznym Sp. z o.o. oraz zasiada w Radach Nadzorczych spółek: Esaliens TFI S.A. (w której pełni również funkcję Członka Komitetu Audytu) oraz ONDE S.A. (w której ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu).

Janusz Reiter

Janusz Reiter

Członek Rady Nadzorczej

Członek Komitetu Audytu.

W Radzie Nadzorczej oraz w Komitecie Audytu ERBUD S.A. zasiada od 2016 roku, jako niezależny członek.

Były ambasador RP w Republice Federalnej Niemiec (1990-95) i USA (2005-2007), założyciel Centrum Stosunków Międzynarodowych, niezależnego think tanku, poświęconego polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, w latach 2008-2011 specjalny wysłannik ds. zmian klimatycznych.

Autor publikacji książkowych i prasowych, m.in. w dziennikach “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, “Washington Post”, tygodniku “Die Zeit”, a także w polskiej prasie.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Republiki Federalnej Niemiec, nagrodę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, honorowy tytuł College of the Atlantic w USA.

Obecnie zasiada również w Radach Nadzorczych spółek : Solaris Bus & Coach sp.z o. o. oraz STU Ergo Hestia.

Michał Wosik

Michał Wosik

Członek Rady Nadzorczej

Członek Komitetu Audytu.

W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od 2021 roku jako niezależny członek.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.

Przez pierwsze lata kariery zawodowej związany z Bankiem Pekao S.A. oraz BGK.
Z sektora finansowego przeszedł do grupy Polcom gdzie pełnił rolę członka zarządu i CFO. Obecnie zasiada na stanowisku zarządczym w prywatnej fundacji rodzinnej oraz występuję w roli anioła biznesu na polskim rynku start-upów.

Komitet Audytu odpowiada za:

 • nadzorowanie sprawozdawczości i rewizji finansowej Spółki i Grupy ERBUD,
 • monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej oraz niezależności audytorów zewnętrznych,
 • przeprowadzanie audytu wewnętrznego,
 • zarządzanie ryzykiem.

Przydatne linki

Instytucje rynku kapitałowego:

1) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) - www.gpw.pl

2) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) - www.kdpw.pl

3)Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - www.knf.gov.pl

4) Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) - www.seg.org.pl

5) Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) - www.sii.org.pl