Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie ERBUD S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zadania:

  • zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
  • decydowanie o podziale zysku lub pokryciu straty,
  • decydowanie o udzieleniu absolutorium pozostałym członkom władz Spółki.

Obrady walnego zgromadzenia ERBUD S.A. odbywają się w trybie i na zasadach określonych przez:

Loading...