Obligacje

Obligacje

OBLIGACJE

Szacunek wartości zobowiązań finansowych na koniec roku 2024

Szacunkowa (mogąca ulec zmianie) wartość zobowiązań finansowych oraz szacowana struktura finansowania Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta, wyniesie na dzień 31.12.2024 odpowiednio

- nie więcej niż 185 mln zł, nie więcej niż 17,00 %, w sprawozdaniu jednostkowym ERBUD S.A                

- nie więcej niż 350 mln zł, nie więcej niż 16,24%, w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy ERBUD S.A.