Dane finansowe

Roczne Q1 Q2 Q3
Eksportuj wybrane dane do pliku
w tys. PLN
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 805 459
2 331 896
2 313 363
2 228 344
3 102 095
3 855 649
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
37 717
-17 309
58 400
70 618
90 814
20 858
Zysk (strata) brutto
0
0
0
0
85 395
-1 616
PODATEK DOCHODOWY
0
0
0
13 880
64 057
12 610
ZYSK (STRATA) BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
0
0
18 690
0
85 395
-1 616
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
-43 916
67 436
-115 871
304 056
-173 363
-166 211
Zysk (strata) netto
4 597
-27 618
-4 870
-22 971
-143 713
-21 615
ZYSK (STRATA) NETTO ZA ROK OBROTOWY
-27 784
-23 381
62 373
-136 698
387 698
-11 423
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-67 103
16 437
-58 368
144 387
70 622
-199 249
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
942 685
1 098 400
1 173 495
1 119 863
1 833 190
2 016 268
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
78 998
112 939
139 874
75 695
207 997
243 609
Przepływy pieniężne netto, razem
577 831
744 550
758 805
813 675
940 460
1 107 181
Aktywa razem
285 856
240 911
274 816
310 493
684 733
665 478
Zobowiązania długoterminowe
1 281
1 281
1 281
1 240
1 240
1 210
Zobowiązania krótkoterminowe
12 811 859
12 811 859
12 811 859
12 399 359
12 399 359
12 096 502
Kapitał własny
22
18
21
25
0
0
Kapitał zakładowy
0
12 811 859
12 811 859
12 780 128
0
0
Liczba akcji (w szt.)
1
-1
2
3
6
0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
0
0
0
0
0
0
ŚREDNIOWAŻONA LICZBA AKCJI
0
0
0
0
0
0
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)
0
0
0
0
0
0