Dane finansowe

Roczne Q1 Q2 Q3
Eksportuj wybrane dane do pliku
w tys. PLN
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
2 331 896
2 313 363
2 228 344
3 102 095
3 855 649
3 234 363
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-17 309
58 400
70 618
90 814
20 858
20 087
Zysk (strata) brutto
0
0
0
85 395
-1 616
50 474
PODATEK DOCHODOWY
0
0
13 880
64 057
12 610
27 179
ZYSK (STRATA) BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
-21 617
48 886
64 253
85 395
-1 616
50 474
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
-21 136
35 044
50 373
21 338
10 994
23 295
Zysk (strata) netto
0
18 690
0
85 395
10 994
23 295
ZYSK (STRATA) NETTO ZA ROK OBROTOWY
-21 136
35 044
50 373
21 338
0
23 295
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
67 436
-115 871
304 056
-173 363
-135 625
257 112
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-27 618
-4 870
-22 971
-143 713
-52 201
-33 212
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-23 381
62 373
-136 698
387 698
-11 423
-124 742
Przepływy pieniężne netto, razem
16 437
-58 368
144 387
70 622
-199 249
99 158
Aktywa razem
1 098 400
1 173 495
1 119 863
1 833 190
2 016 268
1 973 833
Zobowiązania długoterminowe
112 939
139 874
75 695
207 997
243 609
232 868
Zobowiązania krótkoterminowe
744 550
758 805
813 675
940 460
1 107 181
1 066 019
Kapitał własny
240 911
274 816
310 493
684 733
665 478
674 946
Kapitał zakładowy
1 281
1 281
1 240
1 240
1 210
1 193
Liczba akcji (w szt.)
12 811 859
12 811 859
12 399 359
12 399 359
12 007 918
11 929 836
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
18
21
25
0
0
0
ŚREDNIOWAŻONA LICZBA AKCJI
12 811 859
12 811 859
12 780 128
0
0
0
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)
-1
2
3
6
0
0