Dane finansowe

Roczne Q1 Q2 Q3 Q4
Eksportuj wybrane dane do pliku
w tys. PLN
2017
2018
2019
2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 805 459
2 331 896
2 313 363
2 228 344
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
37 717
-17 309
58 400
70 618
Zysk (strata) brutto
0
0
0
0
PODATEK DOCHODOWY
0
0
0
0
ZYSK (STRATA) BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
30 393
-21 617
48 886
64 253
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
23 932
-21 136
35 044
50 373
Zysk (strata) netto
0
0
18 690
0
ZYSK (STRATA) NETTO ZA ROK OBROTOWY
23 932
-21 136
35 044
50 373
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-43 916
67 436
-115 871
304 056
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
4 597
-27 618
-4 870
-22 971
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-27 784
-23 381
62 373
-136 698
Przepływy pieniężne netto, razem
-67 103
16 437
-58 368
144 387
Aktywa razem
942 685
1 098 400
1 173 495
1 119 863
Zobowiązania długoterminowe
78 998
112 939
139 874
75 695
Zobowiązania krótkoterminowe
577 831
744 550
758 805
813 675
Kapitał własny
285 856
240 911
274 816
310 493
Kapitał zakładowy
1 281
1 281
1 281
1 240
Liczba akcji (w szt.)
12 811 859
12 811 859
12 811 859
12 399 359
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
22
18
21
25
ŚREDNIOWAŻONA LICZBA AKCJI
0
12 811 859
12 811 859
12 780 128
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)
1
-1
2
3