Dane finansowe

Roczne Q1 Q2 Q3
Eksportuj wybrane dane do pliku
w tys. PLN
2017
2018
2019
2020
2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 805 459
2 331 896
2 313 363
2 228 344
3 102 095
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
37 717
-17 309
58 400
70 618
90 814
Zysk (strata) brutto
0
0
0
0
85 395
PODATEK DOCHODOWY
0
0
0
13 880
64 057
ZYSK (STRATA) BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
30 393
-21 617
48 886
64 253
85 395
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
23 932
-21 136
35 044
50 373
21 338
Zysk (strata) netto
0
0
18 690
0
21 338
ZYSK (STRATA) NETTO ZA ROK OBROTOWY
23 932
-21 136
35 044
50 373
21 338
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-43 916
67 436
-115 871
304 056
-173 363
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
4 597
-27 618
-4 870
-22 971
-143 713
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-27 784
-23 381
62 373
-136 698
387 698
Przepływy pieniężne netto, razem
-67 103
16 437
-58 368
144 387
70 622
Aktywa razem
942 685
1 098 400
1 173 495
1 119 863
1 833 190
Zobowiązania długoterminowe
78 998
112 939
139 874
75 695
207 997
Zobowiązania krótkoterminowe
577 831
744 550
758 805
813 675
940 460
Kapitał własny
285 856
240 911
274 816
310 493
684 733
Kapitał zakładowy
1 281
1 281
1 281
1 240
1 240
Liczba akcji (w szt.)
12 811 859
12 811 859
12 811 859
12 399 359
12 399 359
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
22
18
21
25
0
ŚREDNIOWAŻONA LICZBA AKCJI
0
12 811 859
12 811 859
12 780 128
0
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)
1
-1
2
3
1