Strategia rozwoju

STRATEGIA ROZWOJU

W perspektywie najbliższych kilku lat Grupa ERBUD będzie się koncentrować na:

 • plasowaniu się w pierwszej piątce firm w zakresie budownictwa kubaturowego w Polsce,
 • rozwijaniu nowych segmentów działalności, a w szczególności działalności opartych o nowe technologie,
 • utrzymaniu wskaźników finansowych deklarowanych w umowach z instytucjami finansowymi,
 • zwiększaniu skali działania w segmencie kubaturowym oraz serwisowym na stabilnych rynkach Europy Zachodniej, takich jak Niemcy i kraje Beneluksu.

Jednocześnie Grupa będzie na bieżąco analizować pojawiające się nowe możliwości w zakresie rozszerzenia działalności, zarówno w ujęciu
geograficznym jak i branżowym.
Realizacji celów Grupy sprzyjać powinna sytuacja panująca na rynku, tj.:

 • unormowanie sytuacji kosztowej na rynku budowlanym w Polsce i w Niemczech,
 • dobry, rentowny portfel zleceń w całej Grupie,
 • powrót do realizowania farm wiatrowych i fotowoltaicznych,
 • stabilna pozycja i długa historia pracy na rynkach: niemieckim, belgijskim, holenderskim.

W realizacji przyjętych celów Grupa ERBUD zamierza wykorzystać też swoje mocne strony, takie jak:

 • mocna marka ERBUD – w ciągu 30 lat obecności na rynku ERBUD zdobył wizerunek firmy realizującej inwestycje budowlane z dbałością o satysfakcję inwestorów, zasady etyki oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego, a ponadto dotrzymuje ustalonych terminów i wykonuje prace w ramach przyjętych budżetów, ma też opinię solidnego płatnika,
 • zdywersyfikowany charakter działalności, zarówno pod względem segmentowym jak i geograficznym, niwelujący przynajmniej częściowo niekorzystny wpływ na wyniki zawirowań występujących na poszczególnych rynkach,
 • znajomość rynków zagranicznych – niemal od początku swego funkcjonowania Grupa ERBUD działa na rynku niemieckim, a wiedzę na nim zdobytą wykorzystuje w efektywnej ekspansji na inne rynki Europy Zachodniej,
 • doświadczona i profesjonalna kadra – stała troska o bezpieczeństwo, jak i profesjonalny rozwój pracowników sprawiły że Grupa zatrudnia kompetentnych, doświadczonych i zaangażowanych ludzi, jest to kadra stabilna – wielu pracowników jest związanych z ERBUDem od początku istnienia firmy, także zagraniczne spółki Grupy dysponują dobrą lokalną kadrą pracowników, w tym menedżerów,
 • stabilna sytuacja finansowa – charakteryzująca się przede wszystkim efektywną współpracą z instytucjami finansowymi,
 • doświadczony, zaangażowany zespół pracowników wyższego i średniego szczebla,
 • działania rozwojowe i inwestycja w najbardziej zaangażowanych pracowników – Program Rozwoju Talentów.

W 2019 roku Grupa odbudowywała kapitały, które zmniejszyły się w wyniku straty poniesionej w 2018 roku. W drugim półroczu, gdy najważniejszy cel został osiągnięty, Zarząd skupił się nad kierunkami dalszego rozwoju Grupy. Priorytetem stało się uniezależnienie od wahań koniunkturalnych spowodowanych cyklicznością pomocy unijnej dla Polski. Pierwszym krokiem w tych działaniach była akwizycja niemieckiej spółki serwisowej w 2018 roku. Bardzo dobry efekt tej akwizycji spowodował, że Zarząd jednostki dominującej chce dalej rozszerzać działalność Grupy na rynkach Europy Zachodniej. Intencją jest wchodzenie w nowe technologie.