Raporty bieżące

Raport bieżący nr 61/2021 (godz. 09:34)

Temat:
Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29-06-2021 roku otrzymał podpisany z Santander Bank Polska S.A. Aneks nr 7 do Umowy o Multilinię nr K01393/15 z dnia 20-11-2015 r wraz z późniejszymi zmianami.

Na mocy niniejszego Aneksu Emitent oraz spółka zależna od Emitenta ONDE S.A. mogą korzystać z linii wielocelowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe) w wysokości 105,8 mln zł.

Emitent oraz spółka zależna mogą korzystać z linii w ramach wyszczególnionych podmiotowo sublimitów:
Limit dla Erbud S.A. wynosi 60,8 mln zł w tym możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 5 mln zł;
(z czego w ramach przyznanego limitu na gwarancje kwota 10,8 mln zł to gwarancje dedykowane i wystawione dla Beneficjenta - Urząd Regulacji Energetycznej)
Podlimit dla Spółki ONDE S.A. wynosi 40 mln zł i przeznaczony jest na wystawienie gwarancji bankowych do kwoty 20 mln zł oraz na możliwość zaciągnięcia długu także do kwoty 20 mln zł.

Zapadalność linii wielocelowej przypada na dzień 07-07-2022 roku, a zapadalność gwarancji wystawionej w ramach aukcji URE zapada najpóźniej do 3,5 lat licząc od dnia powstania zobowązannia Banku.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.

Raport w formacie PDF