Raporty bieżące

Raport bieżący nr 67/2021 (godz. 15:59)

Temat:
Informacja o odstąpieniu od umowy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
W nawiązaniu do informacji przekazanej raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku dotyczącej zawarcia znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 22,5 mln zł netto na realizację budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Zarząd Erbud S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym złożył i doręczył odstąpienie od wykonywania ww. umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora tj. Komendy Stołecznej Policji.
Do daty odstąpienia wykonano 2,5% prac.

Raport w formacie PD