Raporty bieżące

Raport bieżący nr 75/2021 (godz. 17:59)

Temat:
Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu finansowego za okres od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2021, opublikowanego w dniu 13 maja 2021 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego rozszerzonego raportu za okres od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2021, opublikowanego w dniu 13 maja 2021 roku.
Korekta wynika ze zmiany wyceny programu akcji pracowniczych serii D oferowanych przez spółkę zależną od Emitenta - ONDE SA i ujęcia kosztu płatności w formie akcji w wartości godziwej oszacowanej na dzień przekazania akcji pracownikom.
Pierwotnie Zarząd ERBUD S.A. uznał, że brak pewności co do wyceny ONDE S.A. w toczącym się na dzień publikacji procesie IPO, powoduje iż wycena akcji ujęta w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym Grupy ERBUD za IQ 2021r powinna opierać się na wartości księgowej ONDE S.A. tj. w wysokości 1.617 tys. zł.
W czasie procesu przeglądu śródrocznego sprawozdania sporządzonego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. audytor – firma PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. – uznała to za niewłaściwe dowodząc, że kwota ta odbiegała istotnie od wartości godziwej, w której powinna być ujęta. W związku z powyższym w wyniku rekomendacji audytora, Zarząd ERBUD S.A. podjął decyzję o dokonaniu korekty skonsolidowanego sprawozdania poprzez ujęcie wyceny akcji pracowniczych serii w kwocie 28.343 tys. tj. 26,00 zł akcję. Korekta spowoduje zmianę następujących pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy ERBUD za IQ 2021:

LP Wyszczególnienie Sprawozdanie finansowe
IQ 2021 przed korektą IQ 2021 skorygowane
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku str. 1
1. Koszty ogólnego zarządu 32 463 59 189
1.1. w tym wynagrodzenie w formie akcji 1 617 28 343
2. Zysk z działalności operacyjnej 25 830 -896
3. Zysk brutto 24 664 -2 062
4. Zysk netto za okres obrotowy 20 909 -5 817
5. (strata)/zysk netto za okres obrotowy 20 909 -5 817
6. zysk okresu obrotowego przypadający :
akcjonariuszom jednostki dominującej 19 295 -7 431
udziałowcom niekontrolującym 1 613 1 613
7. Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł)
1,64 -0,46
8. Rozwodniony wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w PLN)
1,64 -0,46
9. Rozwodniony wynik netto na jedną akcję (w zł) 1,64 -0,46

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku str. 2
10. Skonsolidowany zysk netto 20 909 -5 817
11. Całkowite dochody za okres obrotowy 21 448 -5 278
12. Przypadające:
akcjonariuszom jednostki dominującej 19 826 -6 900
udziałowcom niekontrolującym 1 622 1 622

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym str. 4
13. Wynik netto za okres 20 909 -5 817
14. Łączne całkowite dochody 21 448 -5 278
15. Akcje objęte emisją dla pracowników spółki zależnej
1 617 28 434

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych str. 5
16. Wynik brutto 24 664 -2 062

Noty objaśniające do sprawozdań z całkowitych dochodów - alternatywne mierniki wyników str. 19
17. Zysk netto za okres obrotowy 20 909 -5 817
18. Zysk brutto 24 664 -2 062
19. EBIT 25 830 -896
20. EBITDA 31 090 4 364
21. Marża EBIT 5%

Noty objaśniające do sprawozdań z całkowitych dochodów - str. 21
22. Marża na sprzedaży brak wiersza 57 722
23. Marża na sprzedaży % brak wiersza 11%
24. Płatność w formie akcji brak wiersza 28 343
25. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -31 892 -30 275
26. Wynik segmentu EBIT 25 830 -896
27. Wynik brutto 24 664 -2 062
28. Wynik netto 20 909 -5 817
29. Wynik segmentu EBITDA 31 090 43 64

Noty objaśniające do sprawozdań z całkowitych dochodów 4.3. Koszt własny sprzedaży str. 23
30. Wynagrodzenie w formie akcji brak wiersza 28 343
31. Koszty według rodzaju razem 498 822 525 548
32. Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -32 463 -59 189
w tym wynagrodzenie w formie akcji brak wiersza 28 343

Noty objaśniające do sprawozdań z całkowitych dochodów str. 24
33. Wynik brutto przed opodatkowaniem 24 664 -2 062

Jednocześnie Zarząd ERBUD S.A. informuje, że korekta nie ma wpływu na pozostałe pozycje sprawozdania skonsolidowanego Grupy ERBUD, w szczególności nie wpływała na skonsolidowane sprawozdanie finansowe I kwartał 2020. Korekta nie ma też wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe ERBUD S.A. za I kwartał 2021 oraz I kwartał 2020.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Raport w formacie PDF