Raporty bieżące

Raport bieżący nr 76/2021 (godz. 18:52)

Temat:
Emisja obligacji serii D

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, Zarząd Spółki w oparciu o art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej wyrażającej zgodę na dokonanie emisji obligacji, podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 75.000 serii D („Obligacje”). Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wyniesie 1.000,00 zł.
Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na:
(i) refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji serii C Spółki, oraz w pozostałym zakresie
(ii) finansowanie podstawowej działalności Grupy Spółki i/lub akwizycje spółek z sektora serwisu dla przemysłu w Polsce i w Niemczech.
Dniem emisji Obligacji będzie dzień, w którym Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, a wykup obligacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia emisji (23 września 2025 r.).
Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę ustaloną w oparciu o wysokość marży wskazywanej przez subskrybentów w formularzach zapisów na Obligacje.
Wykup Obligacji może nastąpić przed terminem wykupu na żądnie:
(i) Obligatariusza tylko w przypadkach i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji, lub
(ii) Obligatariusza za zgodą Zgromadzenia Obligatariuszy, lub (iii) Spółki najwcześniej 23 marca 2024 r.
Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.
Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie Obligacji na platformę obrotu dłużnych instrumentów finansowych prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w formule alternatywnego systemu obrotu - Catalyst.
Emisja Obligacji nastąpi w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b lub d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE w związku z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, która nie wymaga opublikowania memorandum informacyjnego ani prospektu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Raport w formacie PDF