Aktualności

Wyniki finansowe Grupy Erbud w I-III kw. 2015 r.

Ponad 1,3 mld zł przychodów w I-III kw. 2015 r. i portfel zleceń na kolejne 400 mln zł do realizacji w br., Potencjał rozwoju w 2016 r.

Grupa Erbud zakończyła I-III kw. br. 17,4% wzrostem przychodów do 1,3 mld zł, co przełożyło się na skokowy, ponad 1,5-krotny wzrost zysku netto do poziomu 27,5 mln zł. W planach dalszy rozwój grupy w kolejnych latach.
 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Erbud wg MSSF - mln zł III kw. 2015 III kw. 2014 Zmiana r/r I-III kw. 2015  I-III kw. 2014 Zmiana r/r
Sprzedaż 495,7 428,3 15,70% 1 334,70 1 137,4 17,40%
EBIT 17,1 9,6 78% 42,8 26,2 63%
Marża EBIT 3,50% 2,24% - 3,20% 2,30% -
Zysk netto 11,3 7,3 55,20% 27,6 15,6 76,90%
Środki pieniężne na koniec okresu  - - - 173,1 93,9 84%III kw. br. przyniósł kolejny dwucyfrowy wzrost obrotów i skokową poprawę zysków w grupie Erbud, co przełożyło się na 3,5% wynik marży operacyjnej. Po I-III kw. br. mamy już zrealizowane ponad 1,3 mld zł przychodów i rekordowy 43 mln zł EBIT  – mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Erbud S.A..  

DWUCYFROWY WZROST PRZYCHODÓW ZGODNIE Z PLANEM
W III kw. 2015 r. Grupa Erbud zanotowała 15,7% wzrost przychodów r/r do poziomu 495,7 mln zł. Narastająco Grupa osiągnęła przychody w wysokości 1 334,7 mln zł, tj. 17,4% wzrostu r/r. Główne segmenty działalności, które wykazały w br. wzrost sprzedaży to segment inżynieryjno-drogowy o 198% r/r, segment budownictwa dla energetyki o 120,3% r/r i segment deweloperski o 21% r/r.

SKOKOWY WZROST ZYSKU NETTO
W III kw. 2015 r. EBIT Grupy wyniósł 17,1 mln zł, tj. wzrost o 78% r/r. Marża EBIT wyniosła 3,5% wobec 2,24% w analogicznym okresie 2014 r. Narastająco Grupa miała 42,8 mln zł EBIT, tj. 63% wzrostu r/r. Marża EBIT na koniec września br. osiągnęła poziom 3,2% wobec 2,3% w 2014 r. Pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny Grupy w omawianym okresie miały wszystkie segmenty działalności, w tym głównie segment inżynieryjno-drogowy, który pokazał 547% wzrostu EBIT r/r oraz segment deweloperski, który pokazał 429,5% wzrostu EBIT r/r.  
Zysk netto Grupy w III kw. 2015 r. wyniósł 11,3 mln zł. Narastająco Grupa wypracowała 27,6 mln zł zysku, tj. ponad 1,5-krotny wzrost r/r.
    
POTENCJAŁ DALSZEGO ROZWOJU
Na koniec września 2015 r. Grupa miała 173,1 mln zł w gotówce, tj. 84% wzrostu r/r, oraz dostępne linie bankowe i ubezpieczeniowe na łączną kwotę 1,08 mld zł. Na koniec III kw. 2015 r. Grupa miała portfel zleceń o wartości ponad 1,23 mld zł, z czego do realizacji w bieżącym roku zaplanowanych jest 407 mln zł.

W październiku-listopadzie br. Grupa podpisała 9 kolejnych kontraktów na łączną kwotę ok. 200 mln zł.

Wchodzimy w IV kw. br. ze stabilnym portfelem zleceń, mając nadzieję, że uda nam się zrealizować zakładany plan przerobów. Po jubileuszowym w historii Erbudu 2015 roku, widzimy szansę dalszego dynamicznego rozwoju w kolejnych latach. Z optymizmem patrzymy na 2016 rok, kiedy branża powinna pokazać dobrą koniunkturę w związku planowanymi inwestycjami publicznymi  – zapowiada Dariusz Grzeszczak, Prezes Erbud S.A.. 

W ocenie Zarządu głównymi segmentami wzrostowymi w  br. pozostaną segment inżynieryjno-drogowy oraz budownictwo dla energetyki, które pokazują wzrost obrotów z kwartału na kwartał. Również segment deweloperski po III kw. br. notuje 21% wzrost przychodów. Patrząc na projekty mieszkaniowe w przedsprzedaży, segment deweloperski powinien utrzymać wzrost obrotów.  Zarząd ma także nadzieję na stabilny wynik segmentu kubaturowego w całym 2015 r.