Dane finansowe

Roczne Q1 Q2 Q3 Q4
Eksportuj wybrane dane do pliku
w tys. PLN
Q2 2017
Q2 2018
Q2 2019
Q2 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
776 320
959 762
1 198 722
1 084 522
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
14 846
-40 441
25 372
21 061
Zysk (strata) brutto
0
0
0
0
PODATEK DOCHODOWY
2 395
-6 789
4 863
6 330
ZYSK (STRATA) BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
9 390
-36 699
21 010
18 026
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
6 995
-29 910
16 147
11 696
Zysk (strata) netto
0
0
0
0
ZYSK (STRATA) NETTO ZA ROK OBROTOWY
6 995
-29 910
16 147
11 696
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-121 740
-118 945
-124 870
34 216
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-11 202
-24 975
540
-6 774
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
17 066
45 672
27 552
-10 051
Przepływy pieniężne netto, razem
-115 876
-98 248
-96 778
17 391
Aktywa razem
950 882
1 022 145
1 193 264
1 192 600
Zobowiązania długoterminowe
25 776
106 982
255 838
128 886
Zobowiązania krótkoterminowe
655 163
684 452
133 238
776 778
Kapitał własny
269 943
230 711
804 188
286 936
Kapitał zakładowy
1 281
1 281
1 281
1 281
Liczba akcji (w szt.)
12 811 859
12 811 859
12 811 859
12 811 859
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
0
0
0
0
ŚREDNIOWAŻONA LICZBA AKCJI
0
0
0
0
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)
0
-2
1
0